Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019

Als u als werkgever een re-integrerende, nieuwe werknemer een plek wilt geven in uw organisatie, maar nog twijfels hebt over de geschiktheid van de werknemer, mag u gebruik maken van een proefplaatsing. De proefplaatsing is bedoeld om re-integrerende werknemers meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever de geschiktheid van de nieuwe werknemer gedurende langere tijd bekijken. Na afloop van de proefplaatsing bepaalt de werkgever of de nieuwe werknemer de functie in dienstverband krijgt aangeboden.

Geen salaris
Het is niet toegestaan om salaris te betalen tijdens de proefplaatsing. In plaats daarvan behoudt de re-integrerende werknemer zijn uitkering. Hierover maken werkgever en werknemer vooraf afspraken. Voordat een werkgever een tot proefplaatsing mag overgaan, moet de werknemer hier toestemming voor vragen bij het UWV. Het UWV mag dit verzoek afwijzen. Er bestaat geen recht op een proefplaatsing en als werkgever wordt u niet gezien als belanghebbende. Werkgevers kunnen deze aanvraag dus niet doen voor een werknemer. Ook niet als er onderlinge overeenstemming is. Zodra er betaald wordt voor de arbeid wordt het werk niet langer gezien als een proefplaatsing maar als een arbeidsovereenkomst waarop geldende wet- en regelgeving van toepassing is.

Overige voorwaarden proefplaatsing
In het nieuwe beleidsbesluit staan, naast het feit dat er geen salaris mag worden betaald en dat zowel werknemer als werkgever akkoord zijn met de proefplaatsing, nog 4 andere voorwaarden:
• De nieuwe werknemer mag geen verplichting hebben tot betaling van excessieve kosten die verbonden zijn aan de proefplaatsing en het daaropvolgende dienstverband;
• Hij of zij heeft niet eerder bij de werkgever of diens rechtsvoorganger op een proefplaatsing gewerkt, tenzij sprake is van veranderde omstandigheden die naar het oordeel van UWV een herhaalde proefplaatsing rechtvaardigen;
• De werkgever heeft naar het oordeel van UWV de serieuze intentie de uitkeringsgerechtigde bij goed functioneren na afloop van de proefplaatsing een arbeidscontract zonder proeftijd- of uitzendbeding aan te bieden van minimaal zes maanden met een minimale omvang van hetzelfde aantal uren als gedurende de proefplaatsing van toepassing was, en
• De werkgever heeft ten behoeve van de uitkeringsgerechtigde een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Werkhervatting
Een proefplaatsing is een tool om de kansen van re-integrerende werknemers met een uitkering te verhogen. Het is dus nadrukkelijk iets anders dan een werkervaringsplek of stage. Ook mag de proefplaatsing niet worden gebruikt als manier om een doorstart van de organisatie te realiseren en financieren. De proefplaatsing is alleen bedoeld als speciale periode voor kennismaking en het inschatten van de kennis en kunde van de werknemer voor de arbeid. Omdat het hier vaak om re-integrerende mensen gaat, mag het werk niet leiden tot meer schade aan de (geestelijke) gezondheid. Ook moet het werk passend zijn. Het werk moet dus geschikt zijn voor wat de werknemer kan en weet. Mocht de werknemer weer ziek worden tijdens de proefplaatsing, mag de proefplaatsing worden verlengd met de ziekteduur.

Een proefplaatsing mag niet worden gebruikt als manier om aan gratis werknemers te komen. De werkgever moet dus de intentie hebben een arbeidsovereenkomst aan te bieden, als de proefplaatsing een succes is. Tijdens en na afloop van de proefplaatsing mag u afzien van het aanbieden van een arbeidsovereenkomst. Maar als u besluit een arbeidsovereenkomst aan te bieden, mag dit geen uitzendbeding hebben en er mag ook geen proeftijd gelden.

Wie mag u een proefplaatsing aanbieden?
Een proefplaatsing is bedoeld voor een aantal specifieke groepen. Niet iedereen kan een proefplaatsing aanvragen bij het UWV. Een proefplaatsing kan worden aangevraagd door:
• Mensen met een ziektewetuitkering;
• Mensen met een WW-uitkering die drie maanden of langer geen werk hebben;
• Mensen met een WW-uitkering die korter dan drie maanden geen werk hebben, mits zij jonger dan 27 zijn en geen startkwalificatie hebben;
• Mensen die hun recht op een ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn verloren omdat zij weer geschikt voor werk zijn (geworden);
• Arbeidsongeschikten.

Wanneer wordt een proefplaatsing afgewezen?
Omdat een proefplaatsing geen recht is, kan een verzoek worden afgewezen. Verzoeken worden in elk geval afgewezen als:
• Het UWV meent dat deze nieuwe werknemer ook zonder proefplaatsing kan worden aangenomen voor dat werk;
• Als de nieuwe werknemer ziekengeld ontvangt en de duur van de proefplaatsing langer is dan de (vermoedelijke) resterende duur van de ZW-uitkering;
• Als het UWV gegronde vermoedens heeft dat de werkgever de proefplaatsing oneigenlijk gebruikt of misbruikt.

Hoe lang duurt een proefplaatsing?
Als het UWV-toestemming geeft voor een proefplaatsing, duurt die plaatsing in principe 2 maanden. Als de re-integratie langer duurt door de beperking van de werknemer, de afstand tot de arbeidsmarkt of de complexiteit van het werk, kan de proefplaatsing ook langer duren. In dat geval is een proefplaatsing van maximaal 6 maanden mogelijk. Een kortere proefplaatsing is overigens ook mogelijk als dat onderdeel is van een project tussen gemeenten en UWV om uitkeringsgerechtigden te plaatsen bij werkgevers en er juist geen reden is voor een langere re-integratie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een proefplaatsing, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.