ACTUALITEITEN

Visie werknemer op re-integratie vanaf 1 juli 2023 vastleggen

Het is belangrijk om de mening van de zieke werknemer te vragen over het re-integratietraject, zeker als dit traject al enige tijd gaande is. Daarom moeten vanaf 1 juli 2023 zowel de werkgever als de zieke werknemer hun visie over de re-integratie in het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie geven. Dit is een formele … Meer lezen

Rouwen op de werkvloer

Als een werknemer vrij wil nemen voor zijn rouwproces na een overlijden, kan hij zijn werkgever vragen naar de mogelijkheden. Er is geen wettelijke rouwverlofregeling waar de werknemer gebruik van kan maken. Wel kan de werknemer doorgaans direct na het overlijden van een naaste enkele dagen calamiteiten- en ander kort verzuimverlof  opnemen. Sommige cao’s bevatten … Meer lezen

Disfunctioneren – en dan?

Bij een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van onvoldoende functioneren moet de werkgever in voldoende mate aantonen dat: 1. sprake is van 𝐝𝐢𝐬𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧; 2. inspanningen zijn verricht om het functioneren te 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐞𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧; 3. het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐢𝐧𝐠 van de werknemer en; 4. 𝐡𝐞𝐫𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐢𝐧𝐠𝐬𝐦𝐨𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧 in een alternatieve functie … Meer lezen

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 is deze nieuwe wet van kracht. Dit heeft diverse gevolgen voor u als werkgever. Ik zet de belangrijkste op een rij. U moet binnen één week na de start van het dienstverband uw werknemers schriftelijk informeren over onder andere de duur van de arbeidsovereenkomst, de werkplek en het scholingsbeleid. Als een … Meer lezen

Nieuwe regels over arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze wet heeft directe gevolgen voor werkgevers. De wet bevat namelijk nieuwe regels voor oproepkrachten, het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding en de informatieplicht van de werkgever (met name bij oproepkrachten). Informatieplicht De nieuwe wet breidt de informatieplicht van de werkgever verder … Meer lezen

Aanscherping regels vaste arbeidsomvang oproepkrachten

Werkt u veel met oproepkrachten? Let dan op, want per 1 juli 2021 geldt dat de vaste arbeidsomvang bij oproepkrachten uiterlijk na veertien maanden dienstverband (dus op de 1e dag van de 15e maand) moet ingaan. Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om een oproepkracht die langer dan twaalf maanden bij u heeft gewerkt … Meer lezen

Advies SER voor de toekomstige arbeidsmarkt gepubliceerd

Als het aan de sociale partners ligt gaat het flexcontract waarmee werkgevers goedkoop arbeidskrachten kunnen inhuren de prullenbak in. Ook de nul-urencontracten moeten verdwijnen en er zou een minimumtarief voor zzp-ers ingevoerd moeten worden. En uitzendkrachten mogen minder snel op straat worden gezet. Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben daar binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) overeenstemming over … Meer lezen

Wie betaalt de vaccinatietijd?

In mijn praktijk komt regelmatig de vraag binnen voor wiens rekening de tijd komt die een werknemer kwijt is aan zijn of haar vaccinatie. Hier is al snel een middag of ochtend mee gemoeid. Het zit zo. Een werknemer die zich alleen onder werktijd kan laten vaccineren kan hiervoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen als … Meer lezen

Voorstel betaald ouderschapsverlof door Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof geschaard. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat werknemers vanaf de zomer van 2022 negen weken een uitkering bij ouderschapsverlof kunnen ontvangen. Het voorstel voor de Wet betaald ouderschapsverlof is de uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans voor … Meer lezen

Min-uren bij einde dienstverband. En nu?

Meestal is tussen werkgever en werknemer een vaste arbeidsomvang afgesproken, maar in sommige situaties is het handig om af te spreken, dat als een werknemer in een bepaalde periode meer of minder uren maakt dan afgesproken in de arbeidsovereenkomst, deze min-uren ingehaald moeten worden of dat voor deze extra uren verlof opgenomen kan worden door … Meer lezen

WAB en oproepkracht – ingangsdatum vaste arbeidsomvang

De vaste arbeidsomvang gaat uiterlijk in op de eerste dag van de vijftiende maand. De aanvaardingstermijn van de werknemer is een maand. Dit wordt geregeld in een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2021. Sinds 1 januari 2020 bepaalt artikel 7:628a, vijfde lid, BW dat een werkgever, steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, binnen een … Meer lezen

Wanneer is een cao van toepassing?

Hoe weet u nu of u met uw bedrijf onder een cao valt en wat houdt dat dan in? Ik krijg deze vraag regelmatig van ondernemers die net starten of al een tijdje bezig zijn, maar geen duidelijk beeld hebben van cao’s. Wat betekent de afkorting ? Om te beginnen is het belangrijk om te … Meer lezen

What’s in a name: loon stopzetten of loon opschorten  

Bijna wekelijks zie ik het in mijn praktijk wel voorbij komen: het door elkaar gebruiken van de termen ‘loon stopzetten’ en ‘loon opschorten’. Regelmatig leidt dit dan ook tot discussies tussen werknemers en werkgevers. Vaak onnodig, maar soms wel met grote gevolgen. Loon tijdens ziekte Als een werknemer ziek is, heeft hij gedurende 104 weken … Meer lezen

Voorkom forse loonvorderingen, doe op tijd een aanbod

Het is alweer een jaar geleden dat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking is getreden. Met de invoering van deze wet is de werkgever (onder andere) verplicht om na iedere 12 maanden elke oproepkracht een arbeidsovereenkomst met een vast arbeidsomvang aan te bieden. Grote kans dat ook u een of meerdere van uw … Meer lezen

IJsvrij?

Als een werknemer vanwege de sneeuw niet naar het werk kan, heeft hij dan recht op loon? De wet zegt: als het werk niet wordt verricht, dan is er toch recht op loon, tenzij het niet verrichten van het werk in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. Dus: er is recht op loon, ook … Meer lezen

Klare taal

Regelmatig komt het voorbij. Verschil van mening over een bepaling of arbeidsvoorwaarde in een arbeidsovereenkomst. Denk aan een bepaling of begrip in een studiekostenbeding, concurrentie- of relatiebeding of bonusregeling. Als eerste wordt dan gekeken naar de 𝐭𝐚𝐚𝐥𝐤𝐮𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞 𝐮𝐢𝐭𝐥𝐞𝐠, oftewel: wat staat er precies. Is de tekst of bepaling niet duidelijk en biedt de Dikke van … Meer lezen

Wetswijzigingen in het arbeidsrecht in 2021

Het nieuwe jaar 2021 is nog maar net begonnen. Dat betekent elk jaar dat er ook wetswijzigingen in het arbeidsrecht van kracht zijn geworden op 1 januari. Hieronder treft u een beknopt overzicht aan. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact me op. Minimumloon Jaarlijks wordt het minimumloon verhoogd. Met ingang van 1 januari 2021 … Meer lezen

Stuwmeer aan vakantiedagen

Het einde van het jaar nadert. In dit bijzondere jaar, waarin er veel minder mogelijkheden waren om (naar het buitenland af) te reizen als gevolg van lockdowns, van geel naar oranje verschietende kleurcodes en gesloten horeca zullen veel werknemers veel minder vakantiedagen hebben opgenomen dan gebruikelijk en dus nog de nodige stuwmeren aan dagen hebben … Meer lezen

Jaarurennorm

Werknemers werken meestal een vast aantal uren. Voor een werkgever is dat niet erg flexibel. Of men werkt op oproepbasis. Dat heeft voor de werknemer het nadeel dat er geen vast inkomen is. Steeds vaker wordt daarom gewerkt met een jaarurennorm (JUN). Wat is dat? In een JUN–contract wordt een vast aantal uren afgesproken, dat … Meer lezen

Feestdagen en parttimers

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag vallen dit jaar op een vrijdag. Als de vrijdag een vaste vrije dag is van een parttimer – hoe zit dat dan? Eerst even dit. Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om werknemers op officiële feestdagen doorbetaald vrijaf te geven. Dat is alleen zo als dat in de arbeidsovereenkomst of de cao … Meer lezen

Partijbedoeling niet langer relevant bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

Uitspraak Hoge Raad zet streep door ‘Groen/Schroevers’ uit 1997, maar komt niet met nieuwe kaders voor de beoordeling van arbeidsrelaties, zoals de advocaat-generaal eerder adviseerde. Voor de beoordeling of een overeenkomst over het verrichten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is, is de bedoeling van de partijen niet langer van belang. Dat heeft de Hoge Raad op 6 … Meer lezen

Wie betaalt de bedrijfsarts bij een no-show?

Als werkgever draag je de kosten van de bedrijfsarts. Zelfs als een werknemer niet op komt opdagen bij het spreekuur. Maar kun je de kosten van die no-show verhalen op de werknemer? Helaas! Dat wordt moeilijk. Verrekenen met loon In de wet staat dat je alleen een aantal specifieke vorderingen met het loon mag verrekenen … Meer lezen

Ruimere mogelijkheden om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding

Wanneer de werkgever kosten maakt om de inzetbaarheid van de werknemer en daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die bij ontslag verschuldigd is. In het Besluit ”Voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding” worden op dit punt nadere voorwaarden gesteld. … Meer lezen

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Werknemers van wie de partner op of na 1 juli 2020 bevalt, hebben aanspraak op een aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf weken. Op dit moment heeft de werknemer van wie de partner is bevallen recht op vijf dagen verlof als hij of zij vijf dagen per week werkt. De werknemer heeft namelijk recht op het aantal … Meer lezen

Een slapend of wakker dienstverband?

Dat een werknemer langer dan twee jaar ziek is en niet meer actief werkzaam is voor zijn werkgever, betekent niet dat altijd recht bestaat op een transitievergoeding. Een chauffeur was twee jaar ziek. Het UWV kende per 2016 een gedeeltelijke WIA-uitkering toe. Uit een arbeidsdeskundige beoordeling bleek dat de werknemer ander werk op de knipscheer … Meer lezen

Niet-gewerkte uren inhalen?

Stel dat uw bedrijf of praktijk een poos dicht is geweest vanwege de corona-situatie. De medewerkers heeft u al die tijd doorbetaald. Mag u verlangen dat die uren nu worden ingehaald? Nee. U kunt het wel voorstellen, maar men is er zeker niet toe verplicht. Tijdens de sluiting konden de medewerkers niet komen werken. Dat … Meer lezen

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Omdat er zoveel aanvragen waren voor de werktijdverkorting en omdat de situatie onhoudbaar is geworden, is de werktijdverkorting regeling op 17 maart 2020 om 18.45 uur ingetrokken. In de plaats van deze regeling wordt gewerkt aan een nieuwe tegemoetkomingsregeling: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De inhoud van die nieuwe regeling is nog niet … Meer lezen

Minder werk door Corona? Vraag werktijdverkorting aan

Het lijkt erop dat de uitbraak van het Corona-virus Nederland fors gaat treffen. Maar wat moet een werkgever eigenlijk doen als het Corona-virus zorgt voor minder werk binnen uw organisatie? Het antwoord: werktijdverkorting. Als buitengewone omstandigheden, zoals brand, overstroming of een virus-uitbraak, uw organisatie treffen, is er vaak tijdelijk minder werk. Maar die omstandigheid behoort … Meer lezen

Coronavirus – de meest gestelde vragen

Moet een werkgever maatregelen nemen om zijn medewerkers te beschermen? Mag ik weigeren om naast een collega te zitten die griepverschijnselen vertoont? Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik verplicht in quarantaine moet? Ik zet hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Staat uw vraag er niet bij? Mail mij dan op … Meer lezen

Loonsanctie UWV? Hoeveel bedraagt het loon?

De eerste twee jaar van ziekte is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. De wet regelt dat de werkgever minimaal 70% van het loon moet doorbetalen, waarbij voor het eerste ziektejaar geldt dat ten minste het minimumloon wordt doorbetaald. Er geldt ook een maximum: de werkgever is niet verplicht … Meer lezen

Registratieplicht Waadi, hoe zat het ook alweer?

In mijn arbeidsrechtelijke praktijk kom ik de laatste tijd geregeld misverstanden tegen over de Waadi. De opvatting is vaak, dat de Waadi alleen voor uitzendbureaus en payroll bedrijven geldt. De verbazing is dan ook groot als blijkt dat de reikwijdte van de Waadi omvangrijker is dan vaak gedacht en niet beperkt is tot de reguliere … Meer lezen

Uitzendovereenkomst na drie arbeidsovereenkomsten; ontsnappingsroute afgesloten?

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de maximale keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarna de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst komt, weer flink verruimd naar 36 maanden. Bij de vierde arbeidsovereenkomst op rij of als de werknemer langer dan 36 maanden in dienst is, is de werknemer automatisch … Meer lezen

Gedeeltelijke ontbinding op verzoek van werknemer toegestaan

De Hoge Raad heeft de grenzen van het arbeidsrecht opnieuw opgerekt. Na de pro rato transitievergoeding (Kolom) en de plicht van een goed werkgever om in te stemmen met ontslag van een slapend dienstverband met betaling van de transitievergoeding (Xella), gaat de Hoge Raad weer een stap verder. Een gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op … Meer lezen

De eerste uitspraak over de cumulatiegrond is een feit

Voldragen ontslaggronden Vanaf 1 juli 2015 tot 1 januari 2020 gold dat, als een werkgever een arbeidsovereenkomst wilde beëindigen, er sprake diende te zijn van een redelijke grond voor ontslag, zoals genoemd in artikel 7:669 lid 1 en lid 3 BW. In lid 3 van dit artikel stonden acht ontslaggronden (sub a tot en met … Meer lezen

Pensioenontslagbeding; wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?

In bijna alle arbeidsovereenkomst staat wel een pensioenontslagbeding opgenomen. In vroegere tijden waarin werknemers een heel leven bij één werkgever werkten, waren die essentieel. Het pensioenontslagbeding zorgt ervoor dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt op de pensioendatum of de datum waarop de AOW ingaat. Maar dat gaat nogal eens mis. Is een pensioenontslagbeding nodig? Het is … Meer lezen

Vakantiedagen na einde slapend dienstverband

Als een (slapend) dienstverband wordt beëindigd, bijvoorbeeld door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan moet de werkgever de niet genoten vakantiedagen uitbetalen. De wettelijke (of minimum)vakantieaanspraak (4 weken per kalenderjaar) vervalt normaal gesproken als de werknemer die niet voor 1 juli van het daaropvolgende jaar heeft opgenomen. Geldt dat ook als de werknemer ziek is (geweest)? … Meer lezen

Verbod op nevenwerkzaamheden

In veel arbeidsovereenkomsten is een non-concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen. Het is voor werkgevers niet gemakkelijk om dat soort afspraken geldig op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Beide bedingen zien meestal op de periode na het einde van de arbeidsovereenkomst, een verbod op nevenwerkzaamheden ziet bij uitstek op de periode tijdens de arbeidsovereenkomst. Wanneer is … Meer lezen

Vakantiedagen vervallen niet tijdens ziekte

In 2012 is de Nederlandse vakantiewetgeving aangepast aan de Europese regelgeving. Op basis van die regelgeving heeft elke werknemer aanspraak op minimaal vier weken betaalde vakantie per jaar. Als de werknemer die minimum vakantieaanspraak niet vóór 1 juli van het opvolgende kalenderjaar heeft opgenomen, vervallen die vakantiedagen. Maar is dat ook het geval als de … Meer lezen

Welke rechten heeft werknemer met 0-uren contract?

Ook met een 0-urencontract heeft een werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. Hij bouwt vakantie-uren op over de uren die hij heeft gewerkt. Het vakantiegeld is minstens 8 procent van het loon dat de werknemer het afgelopen jaar heeft verdiend. Ook bij ziekte of als hij niet wordt opgeroepen, blijft er soms een loondoorbetalingsverplichting bestaan … Meer lezen

Deadline oproepkrachten nabij: 31 januari 2020!

Werkgevers zijn verplicht om oproepkrachten uiterlijk 31 januari 2020 een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dit geldt voor alle werknemers met nul-urencontracten en min/max-contracten die een jaar of langer in dienst zijn bij de werkgever. Aanbod vaste arbeidsomvang na twaalf maanden Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (afgekort: … Meer lezen

Ontslag AOW-gerechtigde werknemer: hoe zit het ook alweer?

Werknemers kunnen na het bereiken van hun AOW-leeftijd blijven doorwerken. Dat kan op basis van hun oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wel gelden na de AOW-gerechtigde leeftijd vaak andere ontslagregels. Hoe zit het ook alweer? Even opfrissen. Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan een werkgever met verschillende situaties te maken krijgen wat het … Meer lezen

Meer duidelijkheid rondom de compensatieregeling

Op 13 december 2019 heeft minister Koolmees een brief aan de Kamer gestuurd met daarin relevante informatie over slapende dienstverbanden.  Samengevat komt de inhoud daarvan op het volgende meer: • UWV zal ook Xella-vergoedingen (beëindigingen op verzoek van de werknemer) compenseren; • Een beëindigingsovereenkomst gesloten in 2019 met een einddatum in 2020 wordt toch conform … Meer lezen

Meer tijd voor werkgevers om te voldoen aan schriftelijkheidsvereiste

Minister Koolmees geeft werkgevers meer tijd om aan de administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract te voldoen! Dit blijkt uit een recente Kamerbrief van 9 december jongstleden. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd nog niet schriftelijk is vastgesteld of als de arbeidsovereenkomst of het addendum … Meer lezen

Uitzendconstructie als ontwijking van ontslagregels; kan dat?

Het Nederlandse arbeidsrecht is één van de strengste stelsels in West-Europa. Nederland is uniek doordat een arbeidsovereenkomst alleen door middel van een toets vooraf kan eindigen, afgezien van het aflopen van de bepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2020 ontstaat door de ketenregeling van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie jaar en bij het … Meer lezen

Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding anders berekend. Maar over welke loonbestanddelen dient u de transitievergoeding eigenlijk te berekenen? Wat telt wel en niet mee? De transitievergoeding wordt in elk geval berekend over het basissalaris. Daarnaast tellen (meestal) mee: • vakantietoeslag (meestal 8 procent); • provisies; • eindejaarsuitkering; • overwerkvergoedingen; • ploegentoeslagen; • bonussen; … Meer lezen

Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019

Als u als werkgever een re-integrerende, nieuwe werknemer een plek wilt geven in uw organisatie, maar nog twijfels hebt over de geschiktheid van de werknemer, mag u gebruik maken van een proefplaatsing. De proefplaatsing is bedoeld om re-integrerende werknemers meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever de geschiktheid van … Meer lezen

Het belemmeringsverbod in de Waadi

In het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat werknemers worden gedetacheerd (‘uitgeleend’) door hun werkgever (de uitlener) bij een klant van de werkgever (de inlener) om daar werkzaamheden te verrichten. Vaak is er met deze werknemers een (geldig) concurrentie- of relatiebeding afgesloten waarin verboden wordt om bij deze inlener werkzaamheden te verrichten. Wat vaak vergeten wordt … Meer lezen

Hoge Raad: Transitievergoeding voor zieke werknemers met slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor … Meer lezen

Opzegging vereist ondubbelzinnigheid

Een jaar lang niet op werk verschijnen, impliceert geen (duidelijk ondubbelzinnige) opzegging door werknemer. Onlangs oordeelde de kantonrechter in Zaanstad dat een werknemer die na een hersteld melding door de bedrijfsarts ruim een jaar niet op het werk verschijnt, niet duidelijk en ondubbelzinnig de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Ook het beroep op rechtsverwerking heeft geen succes, … Meer lezen

Checklist ketenregeling

Wanneer mag een werkgever nu een nieuw tijdelijk contract aanbieden aan een tijdelijke werknemer? En wanneer niet? En wat als een contract in 2019 is aangegaan, maar in 2020 afloopt? Met deze checklist kunt u checken of u een werknemer veilig een volgend tijdelijk contract kunt aanbieden. Uitgangspunt is de huidige en toekomstige wettelijke regeling. … Meer lezen

Kwik-Fit komt geen beroep op de vervaltermijn toe

Kwik-Fit heeft het beleid om de transitievergoeding alleen te betalen als de gewezen werknemer daarvoor tijdig een procedure start. Dat moet de werknemer binnen 3 maanden na het ontslag doen. Deze werknemer reclameerde wel binnen die termijn, maar kreeg geen betaling. Eerder was hem wel geschreven dat bij de eindafrekening een transitievergoeding zou worden betaald. … Meer lezen

Voorwaardelijke opzegging arbeidsovereenkomst: Kan dat eigenlijk?

De arbeidsovereenkomst opzeggen onder een voorwaarde? Bijvoorbeeld alleen als je toestemming krijgt om bij de concurrent te gaan werken? Ja, dat kan zeker, zegt deze kantonrechter. De werknemer moet duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen. Zijn wil moet gericht zijn op het eindigen van de arbeidsovereenkomst; de werkgever moet dat onderzoeken. Dat betekent dat de werknemer niet … Meer lezen

Een arbeidsovereenkomst met een werknemer tussentijds opzeggen? Pas op!

Stel, u hebt een jaarcontract afgesloten met een werknemer. Een maand nadat de proeftijd is verlopen wilt u, om wat voor reden dan ook, toch liever afscheid nemen van deze werknemer. Kunt u de tijdelijke arbeidsovereenkomst dan zomaar opzeggen? Hoofdregel: een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd In het arbeidsrecht geldt het uitgangspunt dat … Meer lezen

Let op met pensioenontslagbeding

In standaard arbeidsovereenkomsten is veelal een beding opgenomen, waarin is verwoord dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is het zogeheten pensioenontslagbeding. Echter, de huidige pensioenleeftijd is niet altijd gelijk aan de wettelijke AOW-leeftijd. Dit kan in de praktijk voor de nodige problemen zorgen. Recent was een dergelijke … Meer lezen

Nieuwe uitvoeringsregels bij bedrijfseconomisch ontslag

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging en dat heeft ook gevolgen voor het ontslag om bedrijfseconomische redenen. Sinds de uitvoeringsregels in 2018 werden gewijzigd, zijn er wetten veranderd en heeft de Hoge Raad uitspraken gedaan. Het UWV komt daarom met een nieuwe versie van de uitvoeringsregels. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Burgerlijk wetboek Sinds augustus … Meer lezen

Concurrentiebeding en schriftelijkheidseis: een valkuil voor werkgevers

De regels rondom het non-concurrentiebeding zijn uiterst strikt. Artikel 7:653 BW bepaalt dat een non-concurrentiebeding of relatiebeding alleen geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In de praktijk blijkt die schriftelijkheidseis een gevaarlijke valkuil waar werknemers triomfantelijk hun voordeel mee … Meer lezen

Premiedifferentiatie in de Wab

De Regeling Wfsv is recent gewijzigd in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen. De aanpassingen hebben betrekking op de berekening van de 30%-grens voor de lage WW-premie en de indeling van uitzendbedrijven. Berekening 30%-grens De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wijzigt op 1 januari 2020 de financiering van de Werkloosheidswet (WW). De WW-premie … Meer lezen

Omvang van bedongen arbeidsduur bij een oproepcontract

De Wab, van kracht vanaf 1 januari 2020, brengt nieuwe regels met zich mee voor de oproepovereenkomst en de omvang van de bedongen arbeidsduur bij een oproepcontract. Met name het – nieuwe – vijfde lid van artikel 628a BW is in dit opzicht relevant. Onder de Wab: de werkgever doet een aanbod na 12 maanden … Meer lezen

Verrekenen van min-uren

Een werknemer heeft min-uren op het moment dat hij of zij het dienstverband eindigt. Het komt vaak voor. In de laatste weken wordt vaak nog geprobeerd om deze min-uren weg te werken. Wat als dat niet lukt? Mag een werkgever de resterende min-uren dan verrekenen met de eindafrekening? Het staat een werkgever vrij om met … Meer lezen

Gebruik een vaststellingsovereenkomst

Als het nodig is om afscheid te nemen van een werknemer, dan kan dat op verschillende manieren. Je kan als werkgever eenzijdig tot een einde proberen te komen, door toestemming aan het UWV of een ontbinding aan de kantonrechter te vragen. Maar dat kan gemakkelijker. Werkgever en werknemer kunnen ook onderling afspreken om de arbeidsovereenkomst … Meer lezen

Opzeggen – het lijkt zo simpel

In het arbeidsrecht komen er doorgaans een heleboel stappen vóór het daadwerkelijke opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Als je eenmaal mag opzeggen, wat kan er nog mis gaan. Nou, er gaat nog best vaak iets mis, vooral met de data. Wanneer gaat de opzegging in en wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst? Aanvang opzegtermijn De opzegging van een … Meer lezen

Mag ik een werknemer onbetaald laten (in)werken?

Sollicitatieprocedures geven niet altijd voldoende inzicht in de persoon achter de sollicitant. Passen werkgever en werknemer wel bij elkaar? Dat zou je via een assessment kunnen laten checken, maar dat is soms wat overtrokken. Wat te denken van een proefperiode, dat wil zeggen een (korte) periode waarin de kandidaat onbetaald wordt ingewerkt. Maar, mag dat? … Meer lezen

Lagere lasten bij loondoorbetaling ziekte

Veel werkgevers ervaren de doorbetaling van loon bij zieke werknemers en de re-integratieverplichtingen als een zware last. Het kabinet wil de verplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Het wetsvoorstel ”maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA” is beschikbaar gesteld voor consultatie op internet. Werkgevers hebben de plicht om zieke werknemers twee jaar lang minimaal 70% van … Meer lezen

De WIA en overnemen van personeel: let op de adder!

Het voordeel van een activa/passiva transactie ten opzichte van een aandelentransactie is dat voorkomen wordt dat ongewenste schulden of claims worden overgenomen, maar dat moet dan wel goed worden geregeld. Bij een overname van activa/passiva gaat het personeel en de daarbij behorende verplichtingen automatisch mee over, op grond van artikel 7:662 BW (Wet Overgang Onderneming). … Meer lezen

Stageovereenkomst; veilig of risicovol?

De stage, het begin van de loopbaan van velen van ons. De start van het werkzame leven. Een periode die in het teken staat van het verwerven van kennis en het opdoen van ervaring, voordat je klaar bent om als ”echte werknemer” aan de slag te gaan. In de praktijk wordt er met enige regelmaat … Meer lezen

Bestaat recht op verbetertraject?

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald, dat er niet persé recht bestaat op een verbetertraject voor een medewerker bij disfunctioneren. De Hoge Raad heeft overwogen, dat nergens in de wet is bepaald op welke wijze de werkgever een werknemer in de gelegenheid moet hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren. … Meer lezen

Wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement

Er ligt een wetsvoorstel ter consultatie voor tot 31 augustus 2019. Nederland kent een wettelijke regeling voor ”Overgang van onderneming”. Deze wet is gebaseerd op een Europese Richtlijn. De kern van deze regeling is als volgt: als de ene onderneming (de verkrijger) een andere onderneming (de vervreemder) overneemt, dan gaat het personeel van de vervreemder … Meer lezen

Moeten overuren uitbetaald worden?

Als een werknemer werkt, dan moet daar voor betaald worden. Toch? Hoe zit dat met overuren? Moeten overuren altijd uitbetaald worden door de werkgever? Nee, niet altijd. Waar moet je rekening mee houden als je een vergoeding voor overuren claimt of als je daar als werkgever mee wordt geconfronteerd? Wat zijn overuren? Wat zijn dat … Meer lezen

Wet arbeidsmarkt in balans is een feit

Op 28 mei 2019 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer vóór de WAB gestemd en is de wet aangenomen. De WAB zal (met uitzondering van de adequate pensioenregeling voor payrollers) naar verwachting per 1 januari 2020 in werking treden. Stemming Voor minister Koolmees was gisteren het moment van de waarheid aangebroken: de stemming in … Meer lezen

Mag werknemer opzegging intrekken?

Werkgever hoeft intrekking van opzegging door overspannen werkneemster die net terugkeert van bevallingsverlof in advocatuur, niet te aanvaarden. Onlangs oordeelde Rechtbank Overijssel over een opzegging van een werkneemster die na bevallingsverlof weer een week als advocate aan de slag is. Naar het oordeel van de rechter is deze opzegging rechtsgeldig en hoefde de werkgever de … Meer lezen

Mag een werknemer geschorst of op non-actief gesteld worden?

Schorsen, op non-actief stellen, vrijstellen van werk, het komt allemaal op hetzelfde neer. Én, het is allemaal niet in de wet geregeld. Het is een ingrijpende regel voor werknemers. Die wordt naar huis gestuurd en mag niet terugkomen. Maar hoe weet je dan of een werknemer geschorst mag worden? Daarvoor zijn duidelijke regels ontwikkeld in … Meer lezen

Mijn werknemer wil minder uren werken: moet ik dat toestaan?

De tijden dat werknemers 40 jaar fulltime bij één werkgever werkten, liggen ver achter ons. Millennials willen steeds minder een vast dienstverband en vinden het geen probleem om na een paar jaar een nieuwe werkgever op te zoeken. Niet alleen die jongelingen hebben een andere kijk op werk. Meer dan de helft van de werknemers … Meer lezen

Kunnen bonden buiten spel worden gezet?

Enige tijd terug was groot nieuws dat supermarktketen Jumbo met de ondernemingsraad een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) had afgesproken. Wat minder bekend is, is dat de bonden vervolgens de gang naar de rechter gemaakt hebben en die strijd wonnen, omdat Jumbo vergeten was de CAO op te zeggen. Dat is nu alsnog gebeurd en Jumbo zegt dat … Meer lezen

Transitievergoeding en provisie

Sinds de invoering van de WWZ wordt de ontslagvergoeding voor elke werknemer op dezelfde manier berekend. Welke looncomponenten spelen allemaal een rol? In dit artikel lees je of het variabel loon moet worden meegenomen én zo ja over welke referteperiode. Berekening transitievergoeding De transitievergoeding wordt berekend op een in de wet vastgestelde wijze. Het uitgangspunt … Meer lezen

Versobering van de transitievergoeding

Het kabinet maakt haast met de WAB: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart, zal de zetelverdeling in de Eerste Kamer aanzienlijk wijzigen. Het kabinet loodst de WAB dan ook graag vóór de wissel in juni door de Eerste Kamer. Eén van de wijzigingen onder de WAB is … Meer lezen

Let op met oproepcontract

Een oproepkracht werkt de eerste drie maanden van een jaarcontract fulltime, maar wordt daarna niet meer opgeroepen. Volgens de werkgever doet ze haar werk niet goed en is er geen werk meer op haar niveau door de invoering van een nieuw administratiesysteem. Bovendien zou ze onvoldoende gemotiveerd zijn, omdat ze geen Hbo-opleiding gaat volgen. De … Meer lezen

Pro rato transitievergoeding toegewezen buiten de vervaltermijn

De Hoge Raad bepaalde vorig jaar dat een werkgever een gedeeltelijke transitievergoeding moet betalen als onder andere de arbeidsovereenkomst is aangepast als gevolg van een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dat wisten we daarvoor nog niet, want dat stond niet in de WWZ. In de meeste gevallen heeft de werknemer daardoor de vervaltermijn van 3 maanden laten … Meer lezen

Nieuws over Wet Arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 5 april 2019 de memorie van antwoord ontvangen en levert op 23 april 2019 inbreng voor het nader voorlopig verslag. De minister van SZW, Wouter Koolmees, zal verzocht worden uiterlijk 10 mei 2019 te antwoorden, zodat de commissie op 14 mei 2019 mogelijk nog … Meer lezen

Proeftijdontslag: geen dag gewerkt, toch ontslagen. Kan dat?

Ja dat kan. En het overkwam een teamleider eind vorig jaar, die zou gaan starten bij de Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) te Arnhem. Lees hier hoe dat verliep. Op 17 juli 2018 hebben Stichting DGG en de desbetreffende werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten, die per 1 september 2018 in zou gaan. De arbeidsovereenkomst bevat een wederzijds proeftijdbeding … Meer lezen

Hoge Raad: gelijkwaardige voorziening in cao in plaats van transitievergoeding

Bij de invoering van de WWZ kreeg elke werknemer recht op een transitievergoeding. Als in een toepasselijke cao een regeling is opgenomen, die als gelijkwaardige voorziening is aangemerkt, vervalt het recht op de transitievergoeding. Die uitzonderingsregel geldt tot 2020. Lang was onduidelijk hoe die gelijkwaardige voorziening eruit moest zien om zo bestempeld te mogen worden. … Meer lezen

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde?

Een eigenaar van een restaurant ontslaat een fulltime kok met toestemming van UWV. Hij gaat vanaf nu zelf koken. In de maanden na het ontslag laat hij ook een zzp’er een paar uur per week koken. Hij vindt dat hij daarmee niet wederindiensttredingsvoorwaarde schendt. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een eigenaar van een … Meer lezen

Slapend dienstverband: begin van het einde?

Arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft op 28 maart 2019 uitspraak gedaan dat de werkgever op straffe van een dwangsom de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (langer dan 2 jaar) moet opzeggen, zonder in achtneming van de geldende opzegtermijn en onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. … Meer lezen

Ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst onderuit

Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst dient objectief bepaalbaar te zijn. De vervulling van de voorwaarde mag dus niet afhankelijk zijn van het subjectieve oordeel van de werkgever. De wettelijke ontslagbescherming zou daarmee immers worden omzeild. Een voorbeeld van een ontbindende voorwaarde die niet objectief bepaalbaar is en daardoor strijdig met het arbeidsrecht, is dat … Meer lezen

Werkgever in financieel zwaar weer moet volledige transitievergoeding betalen

De werkgever stelt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat hij de volledige transitievergoeding moet betalen. Hij stelt het simpelweg niet te kunnen betalen. De rechter legt uit dat een dergelijk verzoek zeer terughoudend moet worden beoordeeld, omdat de wetgever al een belangenafweging heeft ingebouwd in de regeling. Er zijn geen … Meer lezen

Insourcing van cateringwerkzaamheden leidt tot overgang van onderneming

Een woonzorgcomplex heeft de exploitatie van het interne restaurant, de maaltijdenservice en de winkelvoorziening uitbesteed aan een andere partij in de jaren 2006 tot 2012. Vanaf 2012 neemt zij de exploitatie over (in eigen beheer). Daarbij gaat de locatiemanager mee over. Volgens het woonzorgcomplex bestaat de functie van locatiemanager niet en moet het salaris in … Meer lezen

Billijke vergoeding inclusief advocaatkosten!

Een HBO docent krijgt een nieuwe leidinggevende die meteen de tanden laat zien. Daarmee wordt de verhouding direct op scherp gezet. Een gesprek met de directrice volgt al snel. Achteraf blijkt dat procedures rondom beoordelingen niet helemaal goed worden gevolgd. Al met al raakt de arbeidsverhouding steeds verder in verval, waardoor zoals zo vaak een … Meer lezen

Concurrentiebeding verleden tijd?

Op 6 februari 2019 deed de Rechtbank Midden-Nederland in drie verschillende zaken uitspraak over de geldigheid van een concurrentiebeding. In alle drie de zaken oordeelde de rechter dat het concurrentiebeding geen stand kon houden. Toeval of is het concurrentiebeding verleden tijd? Zaak 1: Onvoldoende gemotiveerd  De eerste zaak ging over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst … Meer lezen

Deskundigenbijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in balans

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Eerste Kamer houdt dinsdag 12 maart aanstaande vanaf 17.40 uur een deskundigenbijeenkomst over de Wet Arbeidsmarkt in balans. De bijeenkomst zal live worden gestreamd via www.eerstekamer.nl. De deskundigenbijeenkomst heeft tot doel de leden van de commissie meer inzicht te geven in de voors en … Meer lezen

All-in salaris: toegestaan of verboden?

De loonadministratie kan een flinke klus zijn. Natuurlijk zijn daar ”mannetjes” en loonadministratiepakketten voor, maar dat moet gemakkelijker kunnen, toch? Het zou bijvoorbeeld al een stuk gemakkelijker zijn als de vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks kunnen worden uitbetaald. Dat kan ook een manier zijn om stuwmeren aan verlof te voorkomen. Maar, is een all-in loon inclusief … Meer lezen

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie van transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed. Dat staat in de Regeling compensatie transitievergoeding die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling moet de procedure rondom … Meer lezen

Teveel loon betaald (tijdens ziekte); moet de werknemer terugbetalen?

Een foutje is snel gemaakt. Helaas komt het daardoor ook weleens voor dat een werknemer teveel loon betaald krijgt. Meer dan waar hij recht op heeft. Vooral bij het loon dat tijdens ziekte moet worden doorbetaald gaat nogal eens mis. De wet bepaalt namelijk slechts dat minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald, maar … Meer lezen

Wettelijk recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd

Even een WhatsApp-bericht of e-mail buiten werktijd naar collega’s of de leidinggevende sturen is tegenwoordig heel normaal. Toch heeft dit ook nadelige gevolgen. Het wetsvoorstel Recht op onbereikbaarheid beoogt de continue bereikbaarheid van werknemers te beperken. Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA) maakte het conceptwetsvoorstel Recht op onbereikbaarheid onlangs openbaar voor internetconsultatie. Het doel van het … Meer lezen

Studiekostenbeding – tips

Werkgevers kunnen opleidingskosten van door een werknemer gevolgde opleidingen in rekening brengen bij een werknemer als de werknemer besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, het zogenaamde studiekostenbeding. In sommige gevallen kan dat zelfs wanneer de werkgever het besluit neemt om het dienstverband te beëindigen. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden en het is nog niet zo eenvoudig om … Meer lezen

Uitwisselbaarheid van functies ook op basis van de praktijk beoordelen

KLM raakt naast de landingsbaan met de stoelendansmethode bij een reorganisatie. De stoelendansmethode houdt in dat een gehele functiecategorie wordt opgeheven, zodat niet hoeft te worden afgespiegeld. Maar als dan een nieuwe functie wordt gecreëerd, die lijkt op de opgeheven functie én die functies zijn uitwisselbaar, dan moet alsnog het afspiegelingsbeginsel gevolgd worden. Eerder oordeelde … Meer lezen

Herplaatsing moet concreet en in overleg onderzocht worden

Vluchtelingenwerk heeft jarenlang kritiek op het functioneren van een oudere werknemer, die al lang in dienst is. Het ziet vooral op flexibiliteit, verantwoording en samenwerken. Zijn collega’s willen niet meer samenwerken. Een verbetertraject met coaching, waaronder groepscoaching, mediation en vele gesprekken hebben onvoldoende effect gehad. Tussendoor is de werknemer ook nog ziek. Het hof vindt … Meer lezen

De verboden vrucht: relaties op de werkvloer

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er circa 150.000 stelletjes op de Nederlandse werkvloer zijn. Dit betekent dat er bijna 300.000 werknemers in hetzelfde bedrijf werken als hun partner. De kans om je nieuwe vlam op het werk te ontmoeten is dus waarschijnlijk groter dan via Tinder of in de … Meer lezen

Verandering transitievergoeding, betaal niet teveel!

Op heb gebied van de transitievergoeding staat er het een en ander te veranderen. Dit kan positief uitpakken voor u als werkgever. Zorg dat u niet te veel betaalt. In dit nieuwsbericht leest u hoe u dat voorkomt. Transitievergoeding Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Deze (wettelijke) vergoeding houdt in dat een werknemer … Meer lezen

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen door Tweede Kamer

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer de Wab met enkele wijzigingen aangenomen. In dit artikel geef ik u de huidige stand van zaken. Verschil tussen flex en vast moet kleiner worden Het kabinet wil het verschil tussen (de kosten van) een flexkracht en een vaste medewerker verkleinen. De gedachte is onder andere dat … Meer lezen

Geschorste oproepkracht behoudt recht op loon

Een teamleider/chauffeur gaat aan de slag bij Airport Parking. Hij krijgt een oproepcontract voor de bepaalde tijd van 1 jaar. Na 3,5 maand wordt hij op het matje geroepen en kan hij definitief de auto voor zijn eigen deur parkeren. Hij is niet meer welkom, omdat hij samen met collega’s aan een waterpijp zou hebben … Meer lezen