ACTUALITEITEN

Hoe voorkom je een loonsanctie van UWV

Onvoldoende inspanning bij re-integratie na ziekte kan leiden tot een loonsanctie van het UWV. Wanneer loopt u risico en hoe vaak wordt zo’n loonsanctie eigenlijk uitgedeeld? En het belangrijkste: hoe voorkomt u de loonsanctie. Bij een langdurig zieke werknemer moeten een aantal stappen worden doorlopen. Denk aan de probleemanalyse bij zes weken, het opstellen van … Meer lezen

Relatiebeding vervalt door verkeerde afspraak in beëindigingsovereenkomst

Deze uitspraak toont maar weer eens het belang aan van de hulp van een goede arbeidsrechtjurist. In dit geval hadden werkgever en werknemer ruzie, waardoor ze niet meer verder konden. Dat leidt tot een beëindigingsovereenkomst, waarmee de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Over het relatiebeding, het geheimhoudingsbeding en het boetebeding wordt met geen woord … Meer lezen

Aanzegverplichting versus opschortende voorwaarden

Sinds de invoering van de aanzegplicht worden werkgevers gedwongen om tijdig schriftelijk te laten weten of een arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden een eventuele verlenging plaatsvindt. Maar stel: je geeft schriftelijk aan het contract voor bepaalde tijd om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd en een paar dagen later maakt de … Meer lezen

Boete bij afkoop leasecontract als werknemer opzegt: mag dat?

We leven in gouden tijden. Het personeel is niet aan te slepen, dus menig werknemer wordt lekker gemaakt met gouden secundaire arbeidsvoorwaarden. Een leaseauto hoort daar ook vaak bij. Voor andere functies is het noodzakelijk om een auto van de zaak ter beschikking te stellen. Wat mag je afspreken als de werknemer voor het einde … Meer lezen

Overwerken in 2019

Hoe zit het met de nieuwe en strengere regels voor uitbetaling van overwerk?  De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gewijzigd per 1 januari 2019. Werkgevers zijn nu wettelijk verplicht het minimumloon (met vakantiebijslag) uit te betalen in geld over alle gemaakte overuren, als de werknemer door het overwerk onder het wettelijke minimumloon komt. In … Meer lezen

Kleine werkgever krijgt hulp bij doorbetaling zieke werknemer

Het moet voor kleine werkgevers “makkelijker, duidelijker en goedkoper” worden om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees heeft daarover afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars en er 450 miljoen euro voor vrijgemaakt. Met werkgevers en verzekeraars is afgesproken dat er vanaf 2020 een speciale verzekering komt, de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, die de financiële risico’s van … Meer lezen

Beroep op lagere transitievergoeding kan ook na afloop vervaltermijn

Elke werknemer die na 2 jaar ontslagen wordt, heeft recht op een transitievergoeding, ongeacht de reden voor het ontslag. Ook als de werkgever er financieel slecht voor staat, moet in principe de volledige transitievergoeding betaald worden. Alleen in extreme gevallen kan de werkgever een beroep doen op de Overbruggingsregeling transitievergoeding. Slaagt dat beroep, dan wordt … Meer lezen

Relevante wijzigingen in 2019 voor HR

Vanaf 2019 wijzigen er een aantal zaken in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. Werkgevers doen er goed aan daar kennis van te nemen. Meest in het oog springend is de introductie van het geboorteverlof. Personeelsregels blijven nooit hetzelfde; elk jaar verandert er wel wat, zo ook in 2019. De wijzigingen zijn voor … Meer lezen

Vakantiedagen meenemen naar volgend jaar, mag dat?

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht? Een werknemer heeft recht op vakantie gelijk aan minimaal 4 maal de arbeidsduur per week. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld 40 uur werkt, heeft hij minimaal recht op 160 vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren. Daarnaast kan het aantal vakantie-uren in de arbeidsovereenkomst, een reglement of een … Meer lezen

Hoe overleef ik de kerstborrel?

Het is weer zover. De kerstborrel op het werk staat vast met grote letters al in uw agenda genoteerd. Bij een kerstborrel denkt u hoogstwaarschijnlijk aan gezellig met collega’s bij elkaar zitten onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. De praktijk leert echter dat wat begint als een leuk feestje van het werk, kan … Meer lezen

Thuiswerken voor concurrent ook schending van concurrentiebeding?

Een werknemer neemt ontslag om bij een concurrent in dienst te treden. Die heeft zijn hoofdkantoor binnen het gebied waarvoor het concurrentiebeding van de werknemer geldt. Maar de werknemer zal vanuit huis werken. Schendt hij daarmee zijn concurrentiebeding? Wat eraan voorafging Een werknemer bij een bouwmarkt begint in 2001 zijn carrière als hulpkracht. Hij klimt … Meer lezen

Werkgevers opgelet: vanaf 2019 nieuwe regels overwerk en tijd-voor-tijd!

Veel werkgevers kennen het wel: een zogenoemde tijd-voor-tijd-regeling. Hierbij wordt meerwerk (extra uren boven het contractueel overeengekomen aantal uren, ofwel overwerk) gecompenseerd met betaalde vrije tijd. De WML (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, artikel 13a lid 2) wijzigt op 1 januari 2019 zodanig dat werkgevers per deze datum wettelijk verplicht zijn het minimumloon (met vakantiebijslag) uit … Meer lezen

Vanaf 2019 lagere transitievergoeding vaker mogelijk

De overbruggingsregeling die het voor kleine organisaties mogelijk maakt om bij een slechte financiële situatie een lagere transitievergoeding toe te kennen aan werknemers, wordt verruimd. Mogelijk al per 1 januari 2019. In de Wet werk en zekerheid is voor werkgevers met minder dan 25 werknemers een tijdelijke regeling getroffen voor het geval zij werknemers moeten … Meer lezen

Transitievergoeding en Wab

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is best saaie en taaie kost. Toch is het belangrijk dat u op de hoogte blijft. Als de Tweede Kamer de wet aanneemt, gaat er voor HR namelijk veel veranderen. Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil het kabinet de verschillen tussen vast en flexibel werk kleiner maken. … Meer lezen

Moet je een werknemer schriftelijk waarschuwen bij disfunctioneren?

Een werknemer die er met de pet naar gooit of die om een andere reden niet doet wat er gedaan moet worden, moet gewaarschuwd worden. Voordat je tot ontslag mag overgaan, moet de werknemer op tijd zijn geïnformeerd dat het niet functioneren ondermaats is. De vraag is of die waarschuwing altijd schriftelijk moet plaatsvinden. Ontslag … Meer lezen

Vermoeden van valse ziekmelding – en dan?

Een werkgever die een zieke medewerker laat volgen door een bureau en op staande voet ontslaat wegens valse ziekmelding, moet deze aanpak voor de rechter verantwoorden. Was dit de juiste procedure? Wat eraan voorafging Een winkelmedewerker meldt zich op 31 mei 2018 ziek. De werkgeefster, die blijkbaar door een vroegere valse ziekmelding achterdochtig is geworden, … Meer lezen

Tips bij ontslag van een statutair bestuurder

Een statutair bestuurder is ook een werknemer, maar niet één als ieder ander. Alhoewel het arbeidsrecht voor het grootste gedeelte ook op statutair bestuurders van toepassing is, hebben zij toch een eigen positie. Hier leest u waar u rekening mee moet houden. Bijzondere positie van de statutair bestuurder Waarom is de statutair bestuurder/directeur zo bijzonder? … Meer lezen

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend. Het wetsvoorstel bevat de belangrijkste wijzigingen uit het regeerakkoord met betrekking tot het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. De WAB bevat een pakket maatregelen op het gebied van het arbeidsrecht (onder andere ontslagrecht, transitievergoeding, ketenregeling, payrolling) en sociale zekerheid (onder andere differentiatie … Meer lezen

Uitbetalen vakantiedagen na overlijden werknemer

Elke werknemer heeft recht op zijn jaarlijkse portie vakantie. Op grond van de wet krijgt de werknemer minimaal 4 weken per jaar, maar in veel gevallen is dat aantal nog hoger. Wat gebeurt er eigenlijk met die vakantiedagen als de werknemer overlijdt? Vervallen die vakantiedagen dan, of kunnen de erfgenamen rekenen op een uitbetaling? Recht … Meer lezen

Welk oordeel telt zwaarder: bedrijfsarts of huisarts?

Ziek zijn betekent nog niet dat je arbeidsongeschikt bent, en het laatste begrip is relevant in het arbeidsrecht. De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer arbeidsongeschikt is, en zo ja in welke mate. Als een werknemer het met dat oordeel niet eens is, dan kan hij een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts en/of een … Meer lezen

Geboorteverlof voor partners wordt flink uitgebreid vanaf 2019 door WIEG

In veel landen krijgen werknemers behoorlijk wat meer tijd vrij om door te brengen met pasgeboren kroost, als hun vrouwelijke partner bevalt. In Nederland was dat altijd maar beperkt tot 2 dagen betaald en 3 dagen onbetaald verlof. Maar daar komt door de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) verandering in. Wat houdt de WIEG in? … Meer lezen

Ryanair mag Eindhovense piloten niet overplaatsen naar buitenlandse luchthaven

Luchtvaartmaatschappij Ryanair mag 16 piloten die hun thuisbasis op Eindhoven Airport hebben, niet overplaatsen naar het buitenland. Dat bepaalde onlangs de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De piloten kregen 1 oktober jongstleden van Ryanair te horen dat de basis in Eindhoven gesloten zal worden en dat zij per 5 november 2018 zouden worden overgeplaatst naar … Meer lezen

Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?

Werkgevers vragen zich wel eens af: nieuwe mensen een vast contract bieden of eerst maar eens beginnen met een flexcontract? Dit zijn de mogelijkheden. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd In deze arbeidsovereenkomst komen een werkgever en een werknemer overeen dat zij een arbeidsrelatie aangaan voor een bepaalde periode. Deze periode kan beperkt worden tot een bepaalde … Meer lezen

De (on)geldigheid van een concurrentiebeding

Werkgevers zien hun (goede) werknemers niet graag naar een concurrent vertrekken. Zeker niet nu de arbeidsmarkt aantrekt en het vinden van geschikte werknemers steeds lastiger wordt. In veel arbeidsovereenkomsten wordt daarom een concurrentiebeding opgenomen. Wat als in de schriftelijke arbeidsovereenkomst met jouw werknemer een concurrentiebeding is opgenomen en de werknemer vervolgens werkzaamheden gaat verrichten voor … Meer lezen

Nevenwerkzaamhedenverbod

Werknemer wordt op staande voet ontslagen vanwege schending van nevenwerkzaamhedenbeding. Op moment van ontslag op staande voet stonden de feiten nog niet voldoende vast, ontslag om deze reden niet rechtsgeldig. Nu staat volgens de kantonrechter wel vast dat werknemer het nevenwerkzaamhedenbeding heeft geschonden. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens verwijtbaar handelen, zonder toekenning transitievergoeding. Schending verbod … Meer lezen

Zonder deskundigenoordeel geen loon

Als een werknemer loon vordert over een periode waarin discussie over een ziekmelding speelt, dan kan dat alleen maar slagen als er een deskundigenoordeel is. Zo staat dat in de wet. Het is bedoeld om het de rechter makkelijker te maken. Zonder deskundigenoordeel volgt bijna altijd afwijzing. In onderstaande uitspraak van het Hof Den Bosch … Meer lezen

Ontslagstatistieken 2017

Jaarlijks rangschikken en publiceren enkele van mijn collega’s de ontslagdata van rechtbanken en het UWV om een beeld te krijgen van de stand van het Nederlandse ontslagrecht. Ook dit jaar werden deze statistieken (met betrekking tot het kalenderjaar 2017) onlangs gepubliceerd in het vaktijdschrift ArbeidsRecht. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek? Het aantal ontslagprocedures is … Meer lezen

Opzegging tijdens proeftijd wegens ziekte toegestaan?

Levert opzegging op de voorlaatste dag van de proeftijd van een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt door een bedrijfsongeval, verboden opzegging wegens chronische ziekte dan wel handicap of strijd met goed werkgeverschap op? Die vraag speelde in een recente zaak bij Rechtbank Limburg. Wat was er aan de hand? Werknemer was voor bepaalde tijd in … Meer lezen

Opvolgend werkgeverschap van vóór 1-7-2015 op basis van oude regels

Bij het berekenen van de transitievergoeding en bij de volgorde van ontslag telt de diensttijd bij voorgaande werkgevers soms mee. Bijvoorbeeld als de werknemer eerst als uitzendkracht/gedetacheerde heeft gewerkt of als een onderneming/onderdeel is verkocht/overgegaan of uit faillissement is doorgestart. Is de overgang van vóór 1-7-2015, dan wordt op basis van de oude regels bepaald … Meer lezen

Transitievergoeding in 2019

Het maximale bedrag dat een werknemer in 2019 als transitievergoeding kan ontvangen, is € 81.000. Alleen grootverdieners kunnen recht hebben op een hogere transitievergoeding. Per 1 januari 2019 bedraagt de maximale transitievergoeding € 81.000, zo heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant. Daarmee stijgt de maximale transitievergoeding met € … Meer lezen

Rouwverlof – hoe zit het?

Na het overlijden van een familielid, vriend of andere naaste, heeft een werknemer vaak behoefte aan vrije tijd voor het verwerkingsproces. Mogelijk kan hij rouwverlof opnemen, maar een wettelijk recht hierop bestaat momenteel niet. Als een werknemer vrij wil nemen voor zijn rouwproces na een overlijden, kan hij zijn werkgever vragen naar de mogelijkheden. Er … Meer lezen

Flitsfaillissement leidt tot overgang van onderneming

De rechter oordeelt dat de overgang van ondernemingsregels van toepassing zijn op een flitsfaillissement van Princen Transmission. De doorstart in 2015 was voorbereid door middel van een prepack. Het faillissement was echter ingeleid met het oog op een doorstart en niet alleen maar gericht op liquidatie van het bedrijf. De regels omtrent overgang van onderneming … Meer lezen

Wat is de waarde van een vakantiedag?

Elke werknemer bouwt tijdens het dienstverbandvakantiedagen op, minimaal 20 per jaar en meestal meer. Een werknemer die uit dienst gaat, heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op uitbetaling van de vakantiedagen die niet zijn gebruikt. Vaak ontstaat er discussie over de waarde van een vakantiedag. In de praktijk zie je dat veel werkgevers … Meer lezen

Hof keurt payrollconstructie voor omzeilen ketenbepaling af

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een werkgever teruggefloten die de ketenbepaling probeerde te omzeilen met een payrollconstructie. Een werknemer kreeg toch recht op een vast contract. De ketenbepaling regelt dat een werknemer vanaf het vierde contract of na twee jaar dienstverband recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Sommige werkgevers proberen dit vaste contract … Meer lezen

Wederindiensttredingsvoorwaarde

Kluwer zet na een reorganisatie uitzendkrachten in voor hetzelfde werk. De ontslagen werknemers vinden dat dat werk eerst aan hen aangeboden had moeten worden en dat Kluwer in strijd handelde met de wederindiensttredingsvoorwaarde. Kluwer stelt dat dat niet het geval is, omdat zij geen mensen kan vinden die het werk vast willen verrichten. Ook al … Meer lezen

Deskundigenoordeel niet altijd verplicht bij loonvordering

In de wet staat dat een loonvordering met betrekking tot loon tijdens ziekte alleen kan worden toegewezen als de werknemer een deskundigenoordeel van het UWV heeft. Dat zou moeten leiden tot een snellere procedure en de rechtspositie van de werknemer moeten versterken. Maar, geldt die voorwaarde ook in een kort gedingprocedure? Nee, oordeelt de Hoge … Meer lezen

De valkuil van een proefherplaatsing

Bij een reorganisatie is de werkgever verplicht na te gaan of werknemers herplaatst kunnen worden. Bij twijfel aan de geschiktheid van de werknemer voor een functie, kan de werkgever kiezen voor een proefherplaatsing. De werkgever en de werknemer spreken in zo’n geval een termijn af waarbinnen op de werkplek bezien wordt of de functie al … Meer lezen

Hoge Raad: transitievergoeding naar rato bij deeltijdontslag

De Hoge Raad moest er weer eens aan te pas komen om een leemte in de WWZ op te vullen. Als een werknemer na twee jaar ziekte gedeeltelijk is gere-integreerd of bij een reorganisatie uren verliest, is het mogelijk dat een deeltijdontslag mogelijk is. De wet kent echter geen deeltijdontslag. De praktijk heeft het zo … Meer lezen

Het rechtsvermoeden weerlegd

De werkgever die bij onduidelijkheid over de omvang van een overeenkomst geconfronteerd wordt met een beroep op ‘het rechtsvermoeden’, kan tegenbewijs leveren. Tip: stem altijd goed af dat extra werkzaamheden van tijdelijke aard zijn. Een werkneemster is per 1 januari 2017 als zorgverlener in dienst getreden van de werkgever. Ten aanzien van de arbeidsduur is … Meer lezen

Beëindigingsvergoeding terugbetalen na ontdekte fraude

Fraude van een werknemer tijdens zijn werk komt pas aan het licht na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een finaal kwijtingsbeding. De werkgever eist dat de werknemer de beëindigingsvergoeding terugbetaalt. De werknemer stelt dat dit niet is afgesproken. Wat zegt de rechter? Een man was sinds september 2005 in dienst bij … Meer lezen

Referenties geven – wat mag wel en wat mag niet?

Een positieve referentie kan wonderen doen. Daarmee komt die gewilde nieuwe baan meteen een stuk dichterbij. Maar andersom kan een negatieve referentie die nieuwe baan als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Regelmatig worden vragen over het vragen of afgeven van referenties gesteld, zoals: –    Mag een ex-werkgever wel informatie verstrekken over een ex-werknemer? –    … Meer lezen

Zieke tijdens vakantie recht op volledig loon

Een zieke werknemer heeft als hij op vakantie gaat recht op zijn volledige salaris. U mag hem dan dus niet slechts 70% van zijn loon betalen. Ook als de zieke werknemer uit dienst treedt en zijn vakantiedagen wil laten uitbetalen, heeft hij over deze dagen recht op zijn volledige loon. Zieke werknemers hebben – net … Meer lezen

Opvolgend werkgeverschap als klanten meegaan?

Is hetzelfde werk voor dezelfde klanten bij een andere werkgever voldoende om opvolgend werkgeverschap aan te nemen? Criteria opvolgend werkgeverschap Volgens de wet kan van opvolgend werkgeverschap worden gesproken als sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger … Meer lezen

Is een leaseauto een arbeidsvoorwaarde?

Behoren de leaseauto, tankpas en telefoon wel of niet tot de arbeidsvoorwaarden van werknemer? Ook al staan die niet in de arbeidsovereenkomst of cao? Dat is de vraag waarover de kantonrechter te Utrecht zich op 25 juli 2018 heeft uitgesproken. Daarbij past hij de criteria van het recente arrest van de Hoge Raad van 22 … Meer lezen

Disfunctioneren – hoe hoog ligt de lat nu echt?

Onder de huidige WWZ ligt de lat hoog voor een ontslag vanwege disfunctioneren. Als werkgever dien je bijvoorbeeld aan te tonen dat de werknemer tijdig van het disfunctioneren in kennis is gesteld. Daarnaast dien je de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid te stellen het functioneren te verbeteren. Dit laatste wordt in de praktijk … Meer lezen

Opzegging vóór ingangsdatum arbeidsovereenkomst is toegestaan?

Mag de arbeidsovereenkomst ook worden opgezegd voordat de proeftijd is ingegaan? In onderhavig geval is de opzegging niet in strijd met goed werkgeverschap. De werkgever is niet verplicht om de werknemer daadwerkelijk op proef te laten werken, ook al is de proeftijd daarvoor bedoeld. Mijn mening is dat de rechter hier niet helemaal juist heeft … Meer lezen

Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag via UWV

Per 1 augustus 2018 gelden er vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Een werkgever kan deze uitvoeringsregels gebruiken als hij meer duidelijkheid wil over hoe UWV een ontslagaanvraag beoordeelt. De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen en de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn een uitwerking van de wettelijke regels … Meer lezen

Beding dat vakantiedagen aan einde jaar vervallen is nietig

Je ziet het vaak in een arbeidsovereenkomst of reglement staan. Vakantiedagen moeten voor het einde van het jaar opgenomen worden. Maar zo’n beding is nietig en dus helemaal niet geldig. Wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli na het jaar waarin ze zijn opgebouwd en bovenwettelijke dagen pas na 5 jaar. Opvallend in onderstaande uitspraak van … Meer lezen

Min-max contract en ziekte: hoe zit dat?

Op basis van een min-max contract werkt u minimaal 24 en maximaal 32 uur per week. Helaas wordt u na 1,5 jaar ziek. U zit al een tijdje thuis als u aan het eind van de maand uw loonstrook ontvangt. Op die loonstrook ziet u dat uw werkgever voor 24 uur heeft uitbetaald tijdens uw … Meer lezen

Standplaatswijziging en reistijd

Werkgever dient verviervoudiging reistijd werknemers na overgang van onderneming te compenseren. Terechte uitspraak! Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat werknemers, die door een wijziging van standplaats van 31 kilometer reistijd naar 136 kilometer reistijd gaan, recht hebben op een gedeeltelijk compensatie van de reiskosten en reisuren. Deze standplaatswijziging leidt bij benadering tot een verviervoudiging van … Meer lezen

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jongstleden ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Voor de wet … Meer lezen

Omzetting tijdens de proeftijd

Omzetting arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Geldig? Door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een werkgever de gelegenheid om de geschiktheid van de werknemer voor de functie nog gedurende een langere tijd te kunnen beoordelen. … Meer lezen

Transitievergoeding en bijna AOW

Kort geleden liet de Hoge Raad weten dat het geen ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie is dat de AOW-gerechtigde werknemer geen transitievergoeding krijgt, In deze zaak ging het om de vraag of het onredelijk was dat een werknemer bij een ontslag kort voor de AOW-leeftijd een volledige transitievergoeding krijgt. Het advies van de A-G ligt er nu en … Meer lezen

Wanneer is er sprake van een verworven recht?

Niet alle ”afspraken” die tussen werkgevers en werknemers gelden, staan op papier of zijn het resultaat van onderhandeling. Een verworven recht is een arbeidsvoorwaarde die (stilzwijgend) is ontstaan doordat partijen lange(re) tijd nu eenmaal op dezelfde wijze hebben gehandeld. Die handelwijze van de werkgever heeft bepaalde verwachtingen geschapen bij de werknemer, die er vervolgens op … Meer lezen

Aanzegvergoeding voor werknemer die zelf opzegt

Een werkgever moet van de kantonrechter een aanzegvergoeding betalen aan een werknemer die zelf ontslag heeft genomen. Hij vindt dat onterecht omdat hij een aanbod voor een contract heeft gedaan wat de werknemer ook had aanvaard. Wat vindt het hof daarvan? Wat eraan voorafging Een baliemedewerkster bij een tandartspraktijk heeft een tijdelijk contract van zes … Meer lezen

Concurrentiebeding servicemonteur geschorst

Voor handhaving van een concurrentiebeding moet sprake zijn van ”door de werknemer door toedoen van de werkgever verworven kennis en/of vaardigheden die kunnen leiden tot een ongerechtvaardigde voorsprong in concurrerend handelen.” De werkgever moet dus kunnen aantonen welke kennis en vaardigheden door zijn toedoen zijn toegevoegd. De beweerdelijk bijzondere propositie van het bedrijf is onvoldoende. … Meer lezen

Stiekem geluidsopnamen maken van gesprekken. Is dat reden voor ontslag?

Een werknemer maakt al anderhalf jaar lang geluidsopnamen van gesprekken met het management, collega’s en klanten. Dat doet hij omdat hij verwacht in een rechtszaak terecht te komen met zijn werkgever. Is dit voldoende reden voor ontbinding? Een senior sales consultant komt in januari 2017 bij zijn werkgever in dienst. Omdat hij in het eerste … Meer lezen

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst?

Nuttige uitspraak over wanneer nou sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer van overeenkomst van opdracht. In dit geval was geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht, omdat opdrachtneemster met grote mate van vrijblijvendheid werkzaamheden heeft verricht. Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst (Rb. Midden-Nederland d.d. 30-05-2018)

Ouderschapsverlof kan mee naar nieuwe werkgever

Een werknemer die van baan wisselt, mag een resterend deel van zijn ouderschapsverlof meenemen. De nieuwe werkgever kan daarvoor om een verklaring van de oude werkgever over het verlof verzoeken. De Wet arbeid en zorg (WAZO) biedt een werknemer de kans om bij zijn werkgever een verzoek in te dienen voor ouderschapsverlof. De werkgever moet … Meer lezen

Negatief verlofsaldo verrekenen bij einde dienstverband

De werkgever heeft bij het einde van het dienstverband voor de door de werknemer te veel opgenomen verlofuren een vordering wegens onverschuldigde betaling op de werknemer. Er is sprake van een voorschot op het loon. De werkgever kan de tegenwaarde in geld van de teveel opgenomen uren verrekenen met de aan de werknemer uit te … Meer lezen

Oproepovereenkomst uitgelegd

U kunt wel wat extra handjes gebruiken, maar u hebt (nog) niet genoeg werk voor een vast aantal uren. Het nulurencontract lijkt dan een uitkomst. Daarmee bent u flexibel en houdt u de kosten beperkt. Tenminste, als u onderstaande feiten in het achterhoofd houdt. Een nulurencontract is ideaal als u niet iedere week evenveel uren … Meer lezen

Straks geen transitievergoeding meer bij bedrijfseconomisch ontslag?

Werkgevers zijn geen transitievergoeding verschuldigd als in de cao een gelijkwaardige, vervangende voorziening is geregeld. De regels rondom deze vervangende voorziening wijzigen. In antwoord op Kamervragen heeft minister Koolmees van SZW hier onlangs meer duidelijkheid over gegeven. Op dit moment hoeft een werkgever al geen transitievergoeding te betalen als in de cao een gelijkwaardige voorziening … Meer lezen

Regeling compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Het wetsvoorstel houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid voegt artikel 7:673e toe aan het BW. Dit artikel bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding (compensatie) verstrekt ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege … Meer lezen

Transitievergoeding naar rato bij deeltijdontslag?

Heeft een werknemer die gedeeltelijk ontslagen is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid recht op een transitievergoeding, en zo ja, is dat dat een gehele of een gedeeltelijke transitievergoeding? Deze vraag kwam ook al naar voren in het nieuwsbericht van 25 april 2018 en intussen is het duidelijk geworden dat de Hoge Raad zich hierover mag uitspreken. De … Meer lezen

Ontslag met vaststellingsovereenkomst: pas op bij finale kwijting

Let bij een onderhandeling over uw ontslag goed op het effect van de finale kwijtingsbepaling in de vaststellingsovereenkomst. U kunt gemakkelijk meer weggeven dan de bedoeling was. Vaststellingsovereenkomst Een ontslag wordt in veel gevallen niet eenzijdig afgedwongen door middel van een procedure bij UWV of de kantonrechter, maar onderling geregeld. Werkgever en werknemer leggen hun … Meer lezen

Arbeidsongeschikte werknemer ook mee over naar nieuwe onderneming?

Een arbeidsongeschikte medewerker meent dat ze na de overname van haar bedrijfsonderdeel niet in dienst is gekomen bij het nieuwe bedrijf. In een kort geding oordeelt de kantonrechter dat ze wel in dienst is van de nieuwe werkgever. Ze gaat met succes in hoger beroep. Wat eraan voorafging Een schoonmaakmedewerker is sinds 30 november 2015 … Meer lezen

Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst?

Regelmatig bestaat onduidelijkheid over de vraag of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd. De kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen – arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst – is van groot belang. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde onlangs dat de overeenkomst van een persoon na vijf opeenvolgende ZZP-contracten niet gekwalificeerd diende te worden als een arbeidsovereenkomst. … Meer lezen

Verlofregelingen 2018

Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze blog vindt u een overzicht van de verschillende verlofregelingen. Neem voor meer informatie gerust contact met me op. Ik help u graag verder. Verlofregelingen 2018

Is de werknemer aansprakelijk voor toegebrachte schade tijdens het werk?

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. De mens in zijn algemeenheid, en dus ook werknemers, zijn niet onfeilbaar. Bij tijd en wijlen maken werknemers dus fouten en die fouten kunnen tot schade leiden voor de werkgever of zelfs voor derden. Derden die schade lijden door een fout van de werknemer, kunnen bij de werkgever aankloppen. Kan … Meer lezen

Grenzen aan ontslagbescherming van zieke werknemers

Met enige regelmaat verschijnen er in de rechtspraak uitspraken over zieke werknemers die nalaten hun re-integratieverplichtingen na te komen. De grote vraag is wat u als werkgever in dat geval kunt doen en of het niet nakomen van deze verplichtingen een reden voor ontslag oplevert. Het is opvallend dat verschillende rechtbanken recent uitspraak hebben gedaan … Meer lezen

De hoogste billijke vergoeding tot nu toe

De eerste jaren na de invoering van de WWZ (1 januari/1 juli 2015) bleven de toegekende billijke vergoedingen wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever redelijk binnen de perken. Maar de laatste tijd zien we de bedragen flink oplopen. Het oude record In januari van dit jaar kwam een kantonrechter uit Noord-Holland al tot de … Meer lezen

Wanneer begint de bedenktermijn in een vaststellingsovereenkomst?

Op grond van artikel 7:670b lid 1 BW is een beëindigingsovereenkomst (al dan niet in de vorm van een vaststellingsovereenkomst ex artikel 7:900 BW) slechts geldig indien deze schriftelijk is aangegaan. De werknemer kan vervolgens op grond van het tweede lid van dit artikel binnen veertien dagen (de ‘bedenktermijn’) na de datum waarop de overeenkomst … Meer lezen

Beroep op belemmeringsverbod bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Mag een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is bij een bedrijf dat hem detacheert (de uitlener) bij een ander bedrijf een baan aannemen van het bedrijf waaraan hij ter beschikking is gesteld? In artikel 9a Wet allocatie arbeidskrachten voor intermediairs (Waadi) staat dat degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt (een uitlener) geen belemmeringen … Meer lezen

Vakantiedagen uitbetalen na twee jaar ziekte: hoe zit dat?

Werknemers bouwen vakantiedagen op en hebben tijdens vakantie recht op loon. Dit geldt ook voor (langdurig) zieke werknemers. Als er bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog sprake is van een tegoed aan vakantiedagen, moet een werkgever dit aan de werknemer uitbetalen. Tot zover meestal geen onduidelijkheden. Maar soms ontstaat discussie over een tegoed aan … Meer lezen

Uitzendkracht krijgt volledige transitievergoeding ondanks behoud van werk bij inlener

Een taxichauffeur krijgt van het uitzendbureau te horen dat zijn uitzendovereenkomst niet wordt verlengd. Hij blijft na het einde chauffeuren bij hetzelfde taxibedrijf, maar via een ander uitzendbureau. Hij claimt betaling van de volledige transitievergoeding. Het Hof oordeelt dat dat terecht was, want het uitzendbureau nam het initiatief tot ontslag. Dat de uitzendkracht zijn werk behield … Meer lezen

Arbeidsvoorwaarden wijzigen?

In sommige gevallen wenst een werkgever de arbeidsvoorwaarden van een of meerdere werknemers te wijzigen. Is dat mogelijk indien de werknemer niet instemt met zo’n wijziging? Eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst Is in de arbeidsovereenkomst of bij cao een eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen ex artikel 7:613 BW, dan mag een werkgever zich daarop beroepen mits er sprake … Meer lezen

Werknemer weigert mee te werken verstoorde arbeidsverhouding op te lossen

Werkneemster van VHL meldt zich meermaals gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt, en weigert vervolgens een gesprek met haar werkgever aan te gaan over haar re-integratie. Daarnaast heeft werkneemster een arbeidsconflict met meerdere collega’s, waaronder haar leidinggevende. VHL verzoekt ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding, die door de kantonrechter wordt toegekend, waarna werkneemster in hoger beroep gaat. Volgens het … Meer lezen

Oproepcontract of min-max?

Ik kan niet vaak genoeg waarschuwen dat oproepovereenkomsten niet zo flexibel zijn als vaak wordt gedacht. Werkt de werknemer minstens 3 maanden, dan is vaak recht op doorbetaling van loon ontstaan. Het uitgangspunt is het gemiddeld aantal uren over die 3 maanden, behalve als de werkgever aantoont dat die periode een verkeerd beeld geeft. De … Meer lezen

Loondoorbetaling tijdens ziekte – gerechtvaardigd vertrouwen

Het doorbetalen van loon tijdens ziekte wordt nogal eens als last ervaren. Als de verhouding dan ook nog eens gaat wringen, is het niet gek om dat nog eens onder de loep te nemen. Deze werkgever dacht zich wel even op de schriftelijke afspraken te kunnen beroepen, daar stond immers in dat 70% van het … Meer lezen

Deeltijdontslag is deeltijd transitievergoeding

Door een reorganisatie is het nodig één werknemer zijn arbeidsduur in te korten van 40 naar 20 uur per week. De werknemer claimt de volledige transitievergoeding. De werkgever stelt dat niets betaald hoeft te worden. De kantonrechter vindt er weer wat anders van: Als je maar voor de helft ontslagen wordt bij een reorganisatie (deeltijdontslag), … Meer lezen

Transitievergoeding en pensioenleeftijd

De transitievergoeding van oudere werknemers kan hoog oplopen. Maakt het nog uit of deze werknemers bijna de AOW-leeftijd hebben bereikt? Wel of geen transitievergoeding? Werkgevers kunnen werknemers wegens het bereiken van de AOW-leeftijd ontslaan. Dit is in de meeste arbeidsovereenkomsten vastgelegd in een pensioenontslagbeding. Bij ontslag wegens het bereiken van de AOW-leeftijd hoeft de werkgever … Meer lezen

De herplaatsingsverplichting binnen internationale concerns

Een werkgever die een arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet – naast een redelijke ontslaggrond – ook aan kunnen tonen dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn en al dan niet met behulp van scholing niet mogelijk is. Voor grote (internationale) werkgevers vormt deze herplaatsingsverplichting vaak een probleem. De kantonrechter in Bergen op Zoom oordeelde … Meer lezen

Hoge Raad: transitievergoeding na ontslag op staande voet

Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, moet hij soms toch een transitievergoeding betalen. Er hoeft in zo’n geval namelijk geen sprake te zijn van ernstige verwijtbaarheid, zo oordeelde de Hoge Raad. In de zaak was een werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij meerdere malen onder invloed van alcohol op het werk … Meer lezen