Checklist ketenregeling

Wanneer mag een werkgever nu een nieuw tijdelijk contract aanbieden aan een tijdelijke werknemer? En wanneer niet? En wat als een contract in 2019 is aangegaan, maar in 2020 afloopt? Met deze checklist kunt u checken of u een werknemer veilig een volgend tijdelijk contract kunt aanbieden. Uitgangspunt is de huidige en toekomstige wettelijke regeling.

De ketenregeling houdt in dat slechts een beperkt aantal en slechts voor een beperkte periode een reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten met dezelfde werknemer overeengekomen mogen worden. Er gelden twee maxima: ten eerste het maximumaantal contracten, dat is (en blijft) drie. Ten tweede de maximale duur, deze is tot 1 januari 2020 twee jaar (24 maanden) en wordt vanaf 1 januari 2020 verruimd tot drie jaar (36 maanden).

Wanneer geldt de ketenregeling?
De ketenregeling geldt alleen als er sprake is van een reeks (een keten) tijdelijke contracten. Bovendien wordt de reeks (de keten) gestopt als tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan zes maanden is verstreken. Belangrijk om te weten is ook dat een onderbreking tussen twee tijdelijke contacten van zes maanden en minder meetelt voor de berekening van de totale duur van de reeks (keten). Zodra een van beide maxima is overschreden, of als beide maxima zijn overschreden, ontstaat daarmee per direct automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Dit zijn (in een notendop) de regels die tezamen de ”ketenregeling” vormen. Voor sommige groepen werknemers (zoals sommige AOW-gerechtigde werknemers) gelden afwijkende maxima. Daarnaast mag soms bij cao van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken.

Stap 1 – Verbroken keten?
Ga na of in de reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten die met de werknemer zijn aangegaan een contractloze periode van langer dan zes maanden heeft gezeten. Als dat het geval is, dan neemt u de datum van het eerste tijdelijke contract ná de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden als uitgangspunt bij de volgende stappen. Als dat niet het geval is, dan neemt u het eerste tijdelijke arbeidscontact als uitgangspunt bij de volgende stappen.

Stap 2 – Hoeveelste tijdelijke contract is het, tweede of derde?
Als het volgende tijdelijke contract dat u wilt aangaan het tweede of derde contract wordt (na de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden), ga dan door naar stap 3.
Als het volgende tijdelijke contract dat u wilt aangaan het vierde contract wordt (na de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden), dan zal het vierde tijdelijke contract vanaf de eerste dag van het contract automatisch een contract voor onbepaalde tijd zijn (tenzij er sprake is van een uitzondering; zie Uitzonderingen).
Vijfde of latere? De kans is groot dat de arbeidsovereenkomst al automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is (tenzij er sprake is van een uitzondering).

Stap 3 – Bereken de totale duur
Bereken de totale duur van de reeks (de keten). Doe dat door uit te rekenen hoeveel maanden zijn verstreken vanaf de start van het eerste tijdelijke contract (na de laatste contractloze periode van langer dan zes maanden) tot het begin van het volgend tijdelijke contract dat u wilt aangaan. Is het totale aantal maanden hoger dan 24 vóór 1 januari 2020, ga door naar stap 4. Is het totale aantal maanden hoger dan 24 op of na 1 januari 2020, ga dan door naar stap 5.

Stap 4 – Het totale aantal maanden is vóór 1 januari 2020 hoger dan 24
Als de totale maximale duur van 24 maanden die geldt voor 1 januari 2020, voor 1 januari 2020 is verstreken, dan kunt u voor 1 januari 2020 geen nieuw tijdelijk contract aangaan. Als u dat wel zou doen, dan zou er op de dag van de overschrijding een vast contract ontstaan (tenzij er sprake is van een uitzondering).
U kunt wel op of na 1 januari 2020 een volgend tijdelijk contract aangaan. Vanaf die datum geldt immers een maximumtermijn van 36 maanden. Dat geldt ook voor een keten die voor 1 januari 2020 al is aangevangen.

Stap 5 – Het totale aantal maanden is op of na 1 januari 2020 hoger dan 24
Zolang de totale duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten inclusief de contractloze tussenperiodes de 36 maanden niet overschrijdt en zolang het maximale aantal van drie tijdelijke contracten niet wordt overschreden, mag een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan.

Uitzonderingen

Eerste overeenkomst was langer dan 24/36 maanden
Als de eerste arbeidsovereenkomst een langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst was (voor 1 januari 2020 langer dan 24 maanden, daarna langer dan 36 maanden), dan mag nog eenmaal een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst van maximaal drie maanden worden overeengekomen. Deze uitzondering geldt alleen tussen dezelfde partijen, dus niet bij opvolgende werkgevers.

Rechtspersoon
Soms kan ten aanzien van een bestuurder van een rechtspersoon (nv, bv of vereniging) onbeperkt worden afweken van de maximale duur van de reeks (keten), zolang maar wordt voldaan aan het maximum van drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

BBL
De ketenregeling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg.

Jonger dan 18, 12 uur per week
De ketenregeling geldt niet voor werknemers jonger dan achttien jaar die gemiddeld maximaal twaalf uur per week werken. De regeling treedt in werking vanaf de dag van de achttiende verjaardag. De termijn gaat op de achttiende verjaardag lopen; het op dat moment lopende contract wordt dan als eerste contract gezien. Voor werknemers jonger dan achttien jaar die meer uren werken geldt de ketenregeling wel gewoon.

Cao
Bij cao kan de ketenregeling soms worden uitgebreid en de tussenpozen kunnen soms worden verkort. In sommige gevallen kan de ketenregeling bij cao zelfs helemaal buiten werking worden gesteld.

Vervangende leraar
Vanaf 1 januari 2020 geldt de ketenregeling niet voor leraren die andere leraren wegens ziekte vervangen.

Aow
Met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, mogen maximaal zes contracten in 48 maanden worden overeengekomen.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.