Negatief verlofsaldo verrekenen bij einde dienstverband

De werkgever heeft bij het einde van het dienstverband voor de door de werknemer te veel opgenomen verlofuren een vordering wegens onverschuldigde betaling op de werknemer. Er is sprake van een voorschot op het loon. De werkgever kan de tegenwaarde in geld van de teveel opgenomen uren verrekenen met de aan de werknemer uit te betalen vakantietoeslag, aldus een recent oordeel van Rechtbank Limburg.

De kantonrechter is van oordeel is dat er wel degelijk een wettelijke grondslag is voor de vergoeding door een werknemer van te veel opgenomen verlofdagen. De aan een werknemer jaarlijks toekende verlofdagen worden gedurende het jaar tijdsevenredig opgebouwd en staan – indien een tegoed tot uitbetaling in geld leidt – gelijk aan “gewoon” loon. Voordat aanspraak kan worden gemaakt op deze vorm van loon zal daarvoor eerst gedurende een tijdsevenredige periode arbeid moeten worden verricht.

Voorschot op loon
Indien verlofdagen worden opgenomen voordat deze zijn opgebouwd, dan is sprake van een voorschot op loon. Gaat een werknemer vervolgens uit dienst voordat de bij wijze van voorschot opgenomen dagen zijn opgebouwd, dan moet dit loon geacht worden onverschuldigd te zijn betaald door de werkgever.
De werkgever kan de tegenwaarde van de teveel opgenomen verlofdagen dan op grond van artikel 203 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bij het einde van het dienstverband terugvorderen van de werknemer. Dit is slechts anders, indien terugvordering in het gegeven geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, maar daar is hier geen sprake van.

Afdeling 2. Onverschuldigde betaling
Artikel 203
1. Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen.
2. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan strekt de vordering tot teruggave van een gelijk bedrag.
3. Degene die zonder rechtsgrond een prestatie van andere aard heeft verricht, heeft eveneens jegens de ontvanger recht op ongedaan making daarvan.

De werknemer heeft onvoldoende betwist dat hij 8,75 uur te veel aan verlof heeft opgenomen. De werkgever heeft dan ook recht op vergoeding daarvan. Nu de wet niet verhindert dat verrekening met nog uit te betalen vakantietoeslag plaatsvindt, komt deze vergoeding daarop in mindering.
Overigens heeft inmiddels ook Rechtbank Noord-Holland een gelijkluidend oordeel gegeven, zodat het erop lijkt dat met eerdere vaste jurisprudentie is gebroken.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.