Nieuwe regels over arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze wet heeft directe gevolgen voor werkgevers. De wet bevat namelijk nieuwe regels voor oproepkrachten, het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding en de informatieplicht van de werkgever (met name bij oproepkrachten).

Informatieplicht

De nieuwe wet breidt de informatieplicht van de werkgever verder uit. Dit betekent onder meer dat de werkgever de werknemer binnen één week na de start van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren over:

  • de gebruikelijke werkplek;
  • de salariscomponenten;
  • de wijze en het tijdstip van uitbetaling van het salaris;
  • de normale werk- en rusttijden.

Daarnaast moet de werkgever de werknemer binnen een maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over:

  • de duur van verschillende vormen van betaald verlof, zoals ouderschapsverlof en verhuisverlof;
  • het scholingsbeleid;
  • de toepasselijke procedures bij eventueel ontslag, waaronder ook de opzegtermijnen.

Deze informatie kan de werkgever opnemen in de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenregeling en/of het personeelshandboek.

Oproepkracht en referentiedagen en -uren

Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen voorspelbare en onvoorspelbare arbeid. Dit laatste geldt uiteraard voor de oproepkracht. Zijn de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar? Dan mag de werknemer de arbeid weigeren als deze valt buiten de overeengekomen referentiedagen en referentie-uren.

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers dus voor de oproepkracht vastleggen op welke dagen of in welke tijdvakken een werknemer kan worden opgeroepen. Dat zijn de referentiedagen en -uren. Gedurende die referentie-uren kan een werknemer verplicht worden om aan de oproep gehoor te geven. Zijn er geen referentie-uren vastgelegd? Dan mag de oproepkracht de oproep weigeren. Aan deze weigering mogen geen negatieve gevolgen worden verbonden voor de werknemer, aldus het wetsvoorstel.

Verzoek tot voorspelbare arbeid

Verder kan een oproepkracht na 26 weken een verzoek indienen voor voorspelbare arbeid. Werkgevers hoeven daarmee niet in te stemmen en de arbeid moet beschikbaar zijn. Wel moeten werkgevers binnen één maand (of binnen drie maanden voor kleine werkgevers) reageren op het verzoek met een schriftelijke motivering. Doen zij dit niet, dan moet het verzoek van de werknemer worden ingewilligd.

Het bovenstaande geldt voor alle overeenkomsten met onvoorspelbare roosters, dus ook voor bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Wijziging nevenwerkzaamheden

Volgens de wet moet het nevenwerkzaamhedenbeding wettelijk worden gereguleerd. Dat betekent dat een nevenwerkzaamhedenbeding ongeldig is, tenzij de werkgever hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Op deze manier wil het kabinet werknemers de mogelijkheid bieden om naast hun baan ook ander werk (in loondienst of als zelfstandige) te verrichten.

In veel arbeidsovereenkomsten staat dat een werknemer hiervoor toestemming moet vragen aan zijn werkgever. De werkgever mag dit na 1 augustus 2022 alleen nog weigeren met een gegronde reden. Denk hierbij aan het beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, gezondheid en veiligheid of het vermijden van belangenconflicten.

Verplichte scholing

In de wet staan daarnaast enkele wijzigingen op het gebied van verplichte opleidingen. Zo moet de werkgever voortaan de kosten betalen van een wettelijke of op basis van cao verplichte scholing voor werknemers. Het gaat om alle kosten, dus ook die voor lesmateriaal en reiskosten. Momenteel komen veel werkgevers een studiekostenbeding overeen met hun werknemers, waarbij ieder een deel van de kosten betaalt. De werkgever mag zijn werknemer hier in de toekomst dus geen bijdrage meer voor vragen bij verplichte scholing. Ook telt opleidingstijd voor deze verplichte opleidingen voortaan als arbeidstijd. De werkgever moet de werknemer – zo mogelijk – de kans geven de opleiding onder werktijd te volgen.

De nieuwe regels kunnen grote gevolgen hebben voor werkgevers met nog lopende studiekostenbedingen. Die komen – als het wetsvoorstel wordt aangenomen – per 1 augustus 2022 direct te vervallen. Let op: opleidingen die niet verplicht zijn, vallen niet onder deze nieuwe regels.

Directe werking

De bovenstaande wijzigingen hebben directe werking. Het wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de praktijk. Werkgevers moeten hier alert op zijn en hun (model)arbeidsovereenkomsten aanpassen op de toekomstige regelgeving.

Meer informatie of advies?

Wilt u meer informatie of advies over het werken met oproepkrachten? Neem dan contact op met Jeroen van der Doelen op telefoonnummer 06-10 20 91 88 of stuur een bericht.