Ontslagvergoedingen

Indien u als werkgever een werknemer wilt ontslaan bent u een ontslagvergoeding verschuldigd. Daarbij is de transitievergoeding het uitgangspunt. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn bij ontslag recht hebben op de transitievergoeding. Ook als een tijdelijke arbeidsovereenkomst na twee jaar van rechtswege afloopt en niet wordt voortgezet, dient de transitievergoeding te worden betaald.

Vaststellen hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt nu 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en dus 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Dit geldt voor de eerste 10 dienstjaren. Voor de jaren erna geldt dat de transitievergoeding wordt verhoogd met 1/4 maandsalaris per half dienstjaar en dus 1/2 maandsalaris per heel dienstjaar. De transitievergoeding is gemaximeerd op een bedrag van € 81.000 bruto of op een jaarinkomen als dit hoger is dan € 81.000 bruto.

Wanneer hogere ontslagvergoeding?
Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden kan een werknemer recht hebben op een hogere ontslagvergoeding. Deze hogere vergoeding wordt in de wet aangeduid met de term "billijke vergoeding”. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarbij een werkgever moedwillig aanstuurt op het ontstaan van een verstoorde arbeidsrelatie. Aan de andere kant kunnen zich ook bijzondere omstandigheden voordoen met als gevolg dat u als werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen, omdat een greep in de kas van de werkgever is gedaan

Overgangsregelingen
Tot 1 juli 2015 werd de kantonrechtersformule gebruikt om de ontslagvergoeding te berekenen. De transitievergoeding is doorgaans een veel lagere vergoeding. Met name voor oudere werknemers met een lang dienstverband is het verschil in ontslagvergoeding erg groot. Vanwege dit grote verschil is een overgangsregeling geïntroduceerd. Voor ieder jaar dat een werknemer op de ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst is, bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per half dienstjaar en dus één maandsalaris per heel dienstjaar. Wel geldt ook voor de overgangsregeling een maximum transitievergoeding van € 81.000 bruto of een jaarsalaris bij een hoger jaarinkomen dan € 81.000 bruto. Deze overgangsregeling geldt tot 2020.
Een andere overgangsregeling die tot 2020 geldt, is de regeling dat een lagere transitievergoeding aan de orde kan zijn bij een werkgever met minder dan 25 werknemers en sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie. Onder bepaalde strikte voorwaarden kan dan het arbeidsverleden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten.

Wet Arbeidsmarkt in balans
Vanaf 1 januari 2020 zal, in plaats van na twee jaar, de transitievergoeding direct vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn. Daarnaast wordt per die datum de verhoging van de transitievergoeding, nadat de arbeidsovereenkomst 10 jaar heeft geduurd, worden afgeschaft. 

Gewoon Arbeidsrecht kan u hierover goed adviseren. Neemt u gerust vrijblijvend contact op.