Tarieven werkgevers

Duidelijkheid en transparantie staan bij Gewoon Arbeidsrecht voorop. Daarom wordt altijd van tevoren een indicatie gegeven van de te verwachten kosten. Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de daadwerkelijk bestede tijd, met een minimale tijdseenheid van 15 minuten, tenzij hierover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Belangrijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd middels e-mail correspondentie, zodat er geen onnodige misverstanden over kunnen ontstaan. Indien onverhoopt vooraf geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld als gevolg van een spoedklus, dan verricht Gewoon Arbeidsrecht haar werkzaamheden op basis van de geldende uurtarieven, zoals vermeld op haar website. 

De tarieven van Gewoon Arbeidsrecht zijn exclusief eventuele overige kosten. Bij dat laatste moet u denken aan griffierecht, deurwaarderskosten en andere kosten van derden. Het gaat altijd om daadwerkelijk gemaakte kosten, waarbij heeft te gelden dat reiskosten, telefoonkosten en kosten van correspondentie (porti, enveloppen, papier e.d.) niet in rekening worden gebracht. Deze kosten worden geacht in het honorarium te zijn begrepen. Reistijd wordt overigens wel in rekening gebracht, doch tegen 50% van het reguliere uurtarief.

Op alle met Gewoon Arbeidsrecht gesloten opdrachten zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het standaard uurtarief voor werkgevers bedraagt € 145 exclusief btw. In sommige gevallen zijn voor duidelijk omlijnde werkzaamheden ook vaste prijsafspraken mogelijk, in het bijzonder voor het opstellen van overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden. Afwijkende prijsafspraken kunnen altijd in onderling overleg worden overeengekomen, afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht.