Tarieven werknemers

Duidelijkheid en transparantie staan bij Gewoon Arbeidsrecht voorop. Daarom wordt altijd van tevoren een indicatie gegeven van de te verwachten kosten. Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de daadwerkelijk bestede tijd, met een minimale tijdseenheid van 15 minuten, tenzij hierover andersluidende afspraken zijn gemaakt. Belangrijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd middels e-mail correspondentie, zodat er geen onnodige misverstanden over kunnen ontstaan. Indien onverhoopt vooraf geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld als gevolg van een spoedklus, dan verricht Gewoon Arbeidsrecht haar werkzaamheden op basis van de geldende uurtarieven, zoals vermeld op haar website. 

De tarieven van Gewoon Arbeidsrecht zijn exclusief eventuele overige kosten. Bij dat laatste moet u denken aan griffierecht, deurwaarderskosten en andere kosten van derden. Het gaat altijd om daadwerkelijk gemaakte kosten, waarbij heeft te gelden dat reiskosten, telefoonkosten en kosten van correspondentie (porti, enveloppen, papier e.d.) niet in rekening worden gebracht. Deze kosten worden geacht in het honorarium te zijn begrepen. Reistijd wordt overigens wel in rekening gebracht, doch tegen 50% van het reguliere uurtarief.

Op alle met Gewoon Arbeidsrecht gesloten opdrachten zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het standaard uurtarief voor werknemers bedraagt € 95 per uur exclusief btw. Uiteraard zal altijd worden geprobeerd om in een regeling vergoeding van de juridische kosten uit te onderhandelen. Als de zaak zich ervoor leent, kan onder voorwaarden een zogenaamde "no cure, no pay" afspraak worden gemaakt.

Er zijn twee uitzonderingen op de tariefregeling voor werknemers
Als een werkgever een vast vergoedingsbedrag aanbiedt voor juridische kosten (bijvoorbeeld in een beëindigingsvoorstel of Sociaal Plan) wordt er een hoger tarief, tot maximaal € 150 per uur exclusief btw, gehanteerd. Dit om te voorkomen dat een werkgever "profiteert" van het lage tarief voor werknemers, want dat is immers alleen voor werknemers bedoeld. Het uitgangspunt daarbij is dat dit nooit ten koste mag gaan van het onderhandelingsresultaat dat Gewoon Arbeidsrecht voor u weet te bereiken én dat u geen cent meer kwijt bent aan Gewoon Arbeidsrecht dan u anders zou hebben moeten betalen.

Het is ook mogelijk om Gewoon Arbeidsrecht in te schakelen op kosten van uw rechtsbijstandsverzekering. In geval van een noodzakelijke gerechtelijke (of bestuursrechtelijke) procedure kunt u namelijk zelf kiezen welke jurist u voor die zaak wilt inschakelen. Wel zal uw rechtsbijstandsverzekering bepaalde voorwaarden mogen stellen, bijvoorbeeld een maximumvergoeding. Met de tarieven die Gewoon Arbeidsrecht hanteert zal dat echter niet snel een probleem zijn. Als uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van Gewoon Arbeidsrecht vergoedt, wordt een tarief van gehanteerd van € 150 per uur exclusief btw. Indien en voor zover de maximumvergoeding van uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt overschreden, gaat over het meerdere het tarief weer terug naar het standaard uurtarief.

Overige voorwaarden
Als afgesproken wordt dat de kosten voor Gewoon Arbeidsrecht door de werkgever zullen worden vergoed door middel van een rechtstreekse betaling aan Gewoon Arbeidsrecht, zal de rekening toch gewoon door u moeten worden betaald als de werkgever om welke reden dan ook niet betaalt. Hierbij hanteert Gewoon Arbeidsrecht een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
Mocht Gewoon Arbeidsrecht aansprakelijk zijn voor door u geleden schade als gevolg van een "beroepsfout", dan zal de vergoeding van die schade beperkt blijven tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gewoon Arbeidsrecht voor dit geval wordt uitgekeerd, hetgeen overigens ook blijkt uit de door Gewoon Arbeidsrecht gehanteerde Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle door haar uitgevoerde opdrachten.