Vakantie en verlof

Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft een wettelijk recht op vakantiedagen. Bij vakantiedagen wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Per jaar hebt u als werknemer recht op minstens vier keer het aantal overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Als u bijvoorbeeld 24 uur per week werkt, heeft u recht op 96 vakantie-uren per jaar. De verlofdagen die u als werknemer meer krijgt dan het verplichte minimum worden gezien als bovenwettelijke verlofdagen. Het bestempelen als bovenwettelijke dagen kan van belang zijn voor bepaalde wettelijke verplichtingen of rechten. De opbouw van het aantal vakantiedagen hangt af van verschillende factoren, waarvan de arbeidsomvang de belangrijkste is. Er zijn situaties waarin de opbouw van vakantiedagen niet doorloopt; dit is bijvoorbeeld het geval bij ouderschapsverlof. 

U mag opgebouwde vakantiedagen niet onbeperkt meenemen. Sinds 1 januari 2012 bent u wettelijk verplicht om de wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen. De bovenwettelijke vakantiedagen mag u zelfs 5 jaar meenemen ná het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

Een werkgever heeft de plicht om vakantiedagen vast te stellen die de werknemer wenst. In principe kunt u als werknemer dus vakantiedagen opnemen wanneer u dat wenst, maar hierop zijn wel uitzonderingen. Zo kan de werkgever verlangen dat u uw planning aanpast. In sommige gevallen is er sprake van verplichte vakantiedagen, waarbij de werknemer verplicht is om een dag of periode vrij te nemen.

Bent u ziek (kort- of langdurend), dan heeft u recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. De opbouw van vakantiedagen loopt tijdens ziekte dus gewoon door. Wel is het zo dat als u tijdens ziekte 70% van het loon ontvangt, u ook over dat loon vakantiegeld opbouwt. Raadpleeg altijd de cao die op uw branche van toepassing is; het kan zijn dat er andere afspraken zijn gemaakt.

Wanneer u een verlofaanvraag indient mag uw werkgever dit alleen weigeren als hier gewichtige redenen voor zijn. Van gewichtige redenen is sprake als het verlof tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer meerdere werknemers tegelijkertijd verlof willen opnemen. Als uw werkgever niet binnen twee weken na de verlofaanvraag kenbaar maakt dat er sprake is van gewichtige redenen waardoor verlof niet goedgekeurd kan worden, dan wordt de verlofaanvraag automatisch goedgekeurd. Uw werkgever kan een vastgestelde vakantie wegens zwaarwichtige redenen wijzigen. Dan is de werkgever wel aansprakelijk voor de schade die u als werknemer daardoor lijdt.

Naast uw reguliere recht op vakantiedagen bestaan er ook nog talloze andere verlofvormen, zoals calamiteitenverlof, zorgverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, adoptieverlof en dergelijke. Een aantal daarvan zijn in de wet vastgelegd (wettelijk verlof). Rechten rondom andere verlofregelingen, ook wel bijzonder verlof genoemd, zijn meestal opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst.

Wilt u meer weten over uw vakantierechten en vormen van verlof, neem dan gerust contact op.